Псалъэжь: ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

А зыдэкIуеям нэхърэ нэхъ лъагэжу еIэт и пэр…

Шэрэздин Алыхьым ахъшэ тIэкIу къыщритым, чырбыш гъэжыпIэ къызэIуех, езым и цIэр зэрихьэу. ЩIалэ ахъырзэман гупи къещтэ лэжьакIуэу. ЛэжьапIэм щIэх дыдэу зеужь, зеIэт. «Шэрэздин» зиIэтыху, Шэрэздини зиIэтурэ, лъагэу докIуей. А зыдэкIуеям нэхърэ нэхъ лъагэжу еIэт и пэр. АпхуэдизкIэ уи пэр Iэтауэ щIым щытхэр плъагъужын, и лэжьакIуэхэр фIокIуэд. ЛэжьакIуэхэр щыкIуэдым, «Шэрэздини» хокIуэдэж. И пэри къохуэхыж Шэрэздин… Я нэхъ лъагэу Iэта щхьэр ятIэр иутэу щIым хэт лъэм зэрехьэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 181

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: