Псалъэжь: Шыдыр удафэмэ, тало мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Щхьэц теткъым!

36_19_1— Мамэ, мы щIалэм щхьэц зыри теткъым!
— Щэхуу — зыхебгъэхынщ.
— Абы имыщIэура ар?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: