Псалъэжь: Дзэм иуфэкъа лъахэрэ мацIэр зыпхыкIа хадэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

1ЕгъэджакIуэр «Одноклассники»-м гъэмахуэ псом исати, еджэным щIадзэжа иужь еджакIуэхэм «5+» яхуигъэуврэ «♥» и лъабжьэм щIищIыхьыжу хъуат.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 219

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: