Псалъэжь: Бжьэ уиIэмэ, щунэфыр зищIысыр пщIэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)

Къэплъыхъуэр

Жылэтеж Сэлэдин

(1940)

Жылэтеж СэлэдинЖылэтеж Сэлэдин Хьэмзэт и къуэр Аруан районым щыщ Арщыдан къуажэм 1940 гъэм январым и 18-м къыщалъхуащ. Ар зыхалъхуари зыхапIыкIари адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Сэлэдин 1948 гъэм я къуажэ дэт курыт еджапIэм щIэтIысхьащ. Япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ щIэныгъэм гу хуэзыщIа щIалэ гурыхуэ цIыкIур еджэным дихьэхри, курыт еджапIэр 1959 гъэм къиухыху, щапхъэ къигъэлъагъуэу еджащ.

1961гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и историко-филологическэ факультетым щIотIысхьэ. ИлъэсищкIэ абы очнэу щеджауэ заочнэ отделением зрегъэдзыжри лэжьапIэ Iуоувэ. Жылэтежым университетыр 1965 гъэм къиухащ. 1963-1968 гъэхэм Сэлэдин и къуажэм егъэзэжри математикэмкIэ, урысыбзэ, урыс литературэмкIэ егъэджакIуэу мэлажьэ. Творческэ лэжьыгъэм хуабжьу дихьэх Жылэтежым1968гъэм кинематографиемкIэ Москва дэт Союзпсо институтым щIотIысхьэри абы и сценарнэ факультетыр 1972 гъэм къеух. А гъэ дыдэм кинохроникэмкIэ Кавказ Ищхъэрэм щыIэ киностудием ягъакIуэри абы и редактору 1976 гъэ пщIондэ Орджоникидзе (Владикавказ) къалэм щолажьэ.

1976гъэм и октябрь мазэм щыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр телевиденэм редактору щылэжьэн щIедзэ, нобэр къыздэсми а IэнатIэм Iутщ. Абы итха сценариехэмкIэ документальна фильм зыбжанэ Орджоникидзе дэт киностудием щытрахащ. Абыхэм ящыщщ: «ЦIыху къызэрыгуэкIым и гъащIэ къекIуэкIыкIэ», «Адэм и сурэт», «Кировыр Кавказ Ищхъэрэм» жыхуиIэхэр. «Мывэм и къуэ», «Мывэм и къуэмрэ Иныжьымрэ» япэ адыгэ мультфильмхэри Сэлэдин и сценариехэмкIэ «Союзмультфильм» киностудием 1982, 1986 гъэхэм щытрахащ. Постановкэ куэди Жылэтежым и сценариехэмкIэ телевидением щагъэуващ. Гукъинэжщ абыхэм щыщу «Адэм и уэсят», «Толъкъун гъыбзэ», «Азэмэтрэ хьэлэмэтхэмрэ» жыхуиIэхэр. Налшык дэт гуащэ театрым и репертуарым илъэс зыбжанэкIэ хэту къагъэлъэгъуащ Жылэтеж Сэлэдин и пьесэ «Ашэмэз и бжьамийм» къытращIыкIа спектаклыр.

Пасэу тхэн щIидзащ Жылэтежым. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэхэр, рассказхэр, повестхэр щызэхуэхьэса тхылъхэр.

Жылэтеж Сэлэдин сабийхэми балигъхэми яхуотхэ, ауэ и тхыгъэхэм я нэхъыбэр сабийхэм ятеухуащ.

Ар 1983, 1996 гъэхэм КъБР-м Журналистхэм я союзым и премием и лауреат хъуащ. Жылэтеж Сэлэдин УФ-м и ТхакIуэхэми и Журналистхэми я союзхэм хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 193

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: