Псалъэжь: Я щIалэ щIыбыцэ, я кхъуей цы защIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Къэплъыхъуэр

Жыкъуэ Гъумар

(1954)

Жыкъуэ ГъумарЖыкъуэ Гъумар Бынэ и къуэр 1954 гъэм и январым и I-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм (Бабыгуей) къыщалъхуащ. 1962-1972 гъэхэм ар Сэрмакъ къуажэм дэт курыт еджапIэ етIуанэм щоджэ. Школ нэужьым 1972-1974 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ. 1975-1980 гъэхэм Гъумар лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ пэрытщ.1980-1985 гъэхэм Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтым щоджэ.

Институтым щеджэ илъэсхэм ар жыджэру хэтщ литературнэ гъащIэм. Абы и щыхьэтщ Жыкъуэ Гъумар 1984 гъэм и май мазэм тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я 8-нэ союзпсо совещанэм и лэжьыгъэм зэрыхэтари.

Жыкъуэм и къалэмыпэ къыщIэкIа усыгъэхэр щIэхщIэхыурэ къытохуэ республикэм къыщыдэкI газетхэм, «Iуащхьэмахуэ» журналым.

Жыкъуэ Гъумар 1991 гъэ лъандэрэ ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 47

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: