Псалъэжь: Нэхъыбэм ящIэр хабзэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Журт Биберд

(1937-2003)

Журт БибердЖурт Биберд Къумыкъу и къуэр Советскэ районым (иджы Шэрэдж районщ) хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1937 гъэм апрелым и 19-м къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Биберд сабиигъуэ дахи, щIалэгъуэ тыншыгъуи иIауэ жыпIэ хъунукъым. Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэри зыхалъхуа зэманыр хьэлъэу зэрыщытамрэ и адэ-анэр пасэу фIэкIуэду зеиншэу къызэрыхъуамрэщ.

Къуажэ школыр къиуха нэужь, зы илъэскIэ колхозым щылэжьащ. 1958 гъэм Биберд Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологическэ факультетым щIэтIысхьэри 1964 гъэм къиухащ. А илъэсхэм абы и усыгъэ щхьэхуэхэр, рассказ кIэщIхэр къытехуэу хуожьэ республиканскэ газетхэмрэ журналхэмрэ, 1964 гъэм къьицыиЦэдзауэ 1978 гъэм нэсыху Къэбэрдей-Балъкъэрым и телевиденэмрэ радиовещанэмкIэ комитетым корреспонденту, литературно-драматическэ нэтынхэм и редактор нэхъыжьу щолажьэ.

Журт Биберд Журналистхэм я союзми ТхакIуэхэм я союзми хэтщ.

1983гъэм къыщыщIэдзауэ Биберд «Нур» сабий журналым и редакторщ.

ТхакIуэм и тхыгъэ нэхъыфIхэр гъащIэм щыщ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм тегъэпсыхьащ.

Биберд и псалъэ купщIафIэхэр зыщIэлъ уэрэдхэмягъэдахэ, ягъэлъапIэ лъахэр, ныбжьэгъугъэр, цIыхугъэр, лъагъуныгъэр, къинэмыщIIуэхугъуэхэри.

Журтым и рассказ купщIафIэхэмрэ псэр зыгъэгуфIэ повестхэмрэ къищынэмыщIа и къалэмыпэм къыщIэкIащ драматическэ тхыгъэ хьэлэмэтхэри. Абы и пьесэхэр щагъэуващ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмтеатрым, Махачкала дэт Авар театрым, Г. Цадаса и цIэр зезыхьэм, Узбекистаным щыщ Каракалпакскэ театру Нукус къалэм дэтым, Башкир Республикэм и лъэпкъ театру Уфа къалэм дэтым, нэгъуэщIэсэми.

Нобэ лъэпкъ литературэм игъуэта зыужьыныгъэм Журт Биберд и гуащIи и фIыщIи хэлъщ. Ар яхэтщ адыгэ сабий литературэр езыгъэфIакIуэ тхакIуэхэм.

Биберд адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ тхакIуэ цIэрыIуэ куэдым я тхыгъэ купщIафIэхэр. Абыхэм ящыщщ Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Чингиз Айтматов, Нодар Думбадзе, Мустай Карим сымэ я IэдакъэщIэкIхэр. ЗэридзэкIа пьесэ зыбжанэ игъэуващ ди адыгэ театрым. Абыхэм ящыщщ американскэ драматург ин Юджин О Нил, урыс драматург Арро Владимир, грузин тхакIуэшхуэ Нодар Думбадзе и романхэм къытращIыкIа пьесэхэр.

1991гъэм Журт Биберд къыфIащащ «КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм искусствэмкIэ и заслуженнэ деятель» цIэр, къэбэрдей литературэм хилэжьыхьахэм папщIэ 1997 гъэм къратащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр».

Журт Биберд 2003 гъэм дунейм ехыжащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 338

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: