Псалъэжь: Гухэхъуэ щIэщ, гухэщI жьыщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Зэгъэщтокъуэ Людмилэ

(1950)

Зэгъэщтокъуэ ЛюдмилэЗэгъэщтокъуэЛюдмилэ Хьэмзэт и пхъур КъАССР-м и Лескен жылагъуэбэм хыхьэ Аргудан къуажэм мазаем (мазэхъуанэм — февралым)и 10-м 1950 гъэм къыщалъхуащ. Школ нэужьым ар щIэтIысхьащ Налшык дэт технологическэ техникумым. Ар 1972 гъэм къиухри, зригъэгъуэтаIэщIагъэм ирилэжьащ. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей госдрамтеатрым 1997-1998 гъэ сезоным Людмилэ и «ЩыхупIэ» трагедием къытращIыкIа спектакль щагъэувауэ щытащ. Абы литературэм и япэ лъэбакъуэхэр зэрыхишар и усэхэмкIэщ. Уэрэдус цIэрыIуэхэм абы и усэхэм макъамэ щIалъхьащ. Ар и дэIэпыкъуэгъущ«Баксанский вестник», «Адыгэ псалъэ», «Горянкэ» газетхэм. 01.12.1997 гъэ лъандэрэ Бахъсэнёнкэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм методисту щолажьэ.

Зэгъэщтокъуэ Людмилэ поэми, пьеси етх, зыщалъхуа къуажэм итхыдэм, абы щыпсэу цIыхухэм ятеухуа тхылъ и къалэмыпэ къыщIэкIащ.

«КъБР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр зезыхьэЗэгъэщтокъуэ Людмилэ 2002 гъэ лъандэрэ Урысей Федерацэм итхакIуэхэм я Союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 59

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: