Псалъэжь: УэсхэкI нэфщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр

 (1926-2000)

ХьэхъупащIэ ХьэжбэчырДи лъэпкъ культурэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ди музыкальнэ искусствэм лэжьыгъэшхуэ езыхьэлIа, зауэ нэужь зэманым къыщыщIэдзауэ адыгэ прозэм зезыгъэужьа тхакIуэхэм ящыщщ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м искусствэмкIэ и заслуженнэ лэжьакIуэ ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр.

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр Хьэбалэ и къуэр Кенжэ къуажэм 1926 гъэм январым и 21-м къыщалъхуащ. Хьэжбэчыр и сабиигъуэри и щIалэгъуэри и къуажэм щихьащ. 1932-1942 гъэхэм Кенжэ къуажэм дэт курыт еджапIэм щоджэ.

ХьэхъупащIэм я къуажэ курыт еджапIэр къиуха нэужь, ар илъэситху хуэдизкIэ республиканскэ газетхэмрэ радиокомитетымрэ корреспонденту, литсотрудникыу щылэжьащ икIи абы зэфIэкI зиIэ щIалэ жану, щIалэ гурыхуэу, цIыху гуапэу зыкъигъэлъэгъуащ.

Хьэжбэчыр тхэн къызэрыщIидзар усэкIэщ, ауэ и Iэзагъри и творческэ зэфIэкIри къыщигъэлъагъуэр прозэрщ. ХьэхъупащIэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ къэралым дамыгъэ лъапIэ зыбжанэ къыхуигъэфэщащ. Псом хуэмыдэу абы дежкIэ лъапIэщ зауэ зэманым и къарум емыблэжу зэрылэжьам папщIэ къыхуагъэфэщауэ щыта «За самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» медалыр.

1947гъэ пщIондэ ХьэхъупащIэр щылэжьащ «Къэбэрдей пэж» газетым. Газетым зэрыщылэжьа илъэсхэр хуабжьу къыщхьэпэжащ тхакIуэм. ЛэжьакIуэбэм я гъащIэм, я псэукIэ-щыIэкIэм, цIыхум я гум, я псэм щыщIэхэм фIыуэ хэгъуэзауэ, цIыхум яриIуэтэлIэн акъылрэ гупсысэрэ иIэу Хьэжбэчыр тхэн щIидзащ. Абы къыдэкIуэу, Хьэжбэчыр куэд къызыфЫуэху, куэдым щIэгупсыс, къызыхэкIа лъэпкъым и культурэм зиужьыным, дунейм и къэхъукъащIэ телъыджэм, дахагъэм гукIи псэкIи щIэхъуэпс зэпытт, абы и лъэныкъуэкIэ цIыху щхьэпэу, къыдалъхуа цIыхухэм дахэкIэ яхуэгуапэфу щытын папщIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтын зэрыхуейр быдэу къыгуры Iуэрт. Хьэжбэчыр и мурадыр 1947 гъэм къехъулIащ. Ар щIотIысхьэ ди къэралым и музыкальнэ еджапIэшхуэ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зым Ленинград дэт къэрал консерваторэм. Опернэ искусствэм дэгъуэу хэгъуэзауэ, и зэхэщIыкIми и культурэми ину заузэщIауэ, 1952 гъэм консерваторэр ехъулIэныгъэкIэ къеухри, къыщалъхуа республикэм къегъэзэж, опернэ режиссер IэщIагъэр иIэу.

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр и творчествэм ущытепсэлъыхькIэ, зэи IэщIыб пщIы хъунукъым абы и гурыщIэр литературэми искусствэми етауэ, а тIури хьэлэмэту и Iэпэгъуу, телъыджэу зэрызригъэкIур.

1952 гъэм къыщыщIэдзауэ 1958 гъэ пщIондэ ХьэхъупащIэр КъБАССР-м и къэрал филармонием и художественнэ унафэщIщ. 1958 гъэм къыщыщIэдзауэ ар филармонием и директорщ. 1968 гъэм къьпцыщIэдзауэ КъБАССР-м и Композиторхэм я союзым и правленэм и председателщ.

1973 гъэм къыщыщIэдзауэ УФ-м и Композиторхэм я союзым и секретару, УФ-м и Композиторхэм я союзым и правленэм и членщ.

1958 гъэм къыщыщIэдзауэ УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр 2000 гъэм декабрым и 11 дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа Кенже къуажэм.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
Насып вагъуэ. Усэхэр. Н., Къэбэрдей гос. изд., 1950.
Фи пщэдджыжь фIыуэ. Рассказхэр. Н., Къэбэрдей тх. тедз., 1955.
НысащIэ. Рассказхэр. Н., Къэбэрд. — Балъкъэр тх. тедз., 1961.
РСФСР-м и цIыхубэ артист Шэру Иринэ. Н., Къэбэрд. — Балъкъэр тх. тедз., 1962.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и музыкэр. Н., Къэбэрд. — Балъкъэр тх. тедз., 1963.
Гур зыщIэхъуэпсыр. Повесть. Н., Къэбэрд. — Балъкъэр тх. тедз., 1965.
Гъуэгухэр щIым телъщ. Рассказхэр. Н., «Эльбрус», 1973.
Иужьрей удж. Повестхэмрэ рассказхэмрэ. Н., «Эльбрус», 1975.
АнитIым я къуэ. Повестхэр. Н., «Эльбрус», 1979.
Лъапэ махуэ. Повестхэмрэ рассказхэмрэ. Н., «Эльбрус», 1986.
Гъуэгущхьиблыр щызэхэкIым. Роман. Япэ Iыхьэ. Н., «Эльбрус», 1992.
Тхыгъэ къыхэхахэр. Япэ тхылъ. Роман, повестхэр. Н., «Эльбрус», 1996.
Тхыгъэ къыхэхахэр. ЕтIуанэ тхылъ. Романхэр, повесхэр, рассказхэр. Н., «Эльбрус», 1996.
ГукъэкIыжхэр. Н., «Эльбрус»,200I.

УрысыбзэкIэ
Русскому другу. Стихи. Н., Кабард. — Балкар, кн. изд., 1957.
Шумахо поет. Рассказы. Н., Кабард. — Балкар, кн. изд., 1957.
С добрым утром! Рассказы. М., «Советский писатель», 1962.
Дорога. Повесть. Н., «Эльбрус», 1968.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 139

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: