Псалъэжь: УзыщымыкIуэжынум ущымыуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

ХьэIупщы Лолэ

(1929)

ХьэIупщы ЛолэХьэIупщы Лолэ Мацэ и пхъур Зольскэ районым щыщ Сэрмакъ къуажэм майм и 10-м 1929 гъэм къыщалъхуащ. Школыр къиуха нэужь, Лолэ колхозым щолажьэ. Ар 1945-1946 гъэхэм колхозыр къызэфIэзыгъэуважахэм ящыщщ. Абы псэемыблэжу зэрыхэлэжьыхьам папщIэ. Лолэ 1946 гъэм къыхуагъэфэщащ «За трудовую доблесть» медалыр.

1947 гъэм къыщыщIэдзауэ 1952 гъэм нэсыху КъБАССР-м и Нагорнэ районым экономисту щолажьэ. 1952 гъэм Сэрмакъ дэт амбулаторием вакционатору щолажьэ. 1969 гъэм къыщыщIэдзауэ Лолэ Сэрмакъ къуажэм дэт библиотекэм и унафэщIу лэжьащ, нэгъуэщI IэнатIэхэми пэрытащ.

ХьэIупщы Лолэ и япэ усэхэр къытехуэу щытащ «Къэбэрдей пэж» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым. Лолэ газетым и редакцэм, радиомрэ телевиденэмрэ зэрадэлэжьам папщIэ къыхуагъэфэщащ ЩIыхь грамотэ тхылъхэр.

1984 гъэм ХьэIупщы Лолэ къыфIащащ «КъБАССР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр.

ХьэIупщы Лолэ ТхакIуэхэм я союзым хэтщ 1992 гъэ лъандэрэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 123

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: