Псалъэжь: Шынэ зыдэщымыIэм укIытэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Уэрэзей Афлик

(1947)

Уэрэзей АфликУэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм 1947 гъэм ноябрым и 23-м къыщалъхуащ. 1965 гъэм къуажэ школыр къиухащ. 1966 гъэм къыщыщIэдзауэ 1968 гъэм нэсыху Афлик дзэм къулыкъу щещIэ. 1970-1973 гъэхэм КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым и адыгэбзэ отделенэм щоджэ. 1973 гъэм Москва Литературнэ институтым щIэтIысхьэри 1978 гъэм къиухащ. 1978-1989 гъэхэм «Ленин гъуэгу» газетым зэдзэкIакIуэу, корреспонденту, отделым и унафэщIу щолажьэ. 1989 гъэм къыщыщIэдзауэ 1992 гъэм нэсыху «Iуащхьэмахуэ» журналым и отделым и редакторщ.

1992гъэ лъандэрэ «Нур» журналым и редакторщ.

Уэрэзейм и усэхэр газетхэм, журналхэм къытехуэу щIидзащ 1970 гъэм. Уэрэзей Афлик Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: