Псалъэжь: Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Тхьэзэплъ Хьэсэн

(1943)

Тхьэзэплъ ХьэсэнТхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр Аруан куейм щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1943 гъэм майм и 5-м къыщалъхуащ.

1972гъэм КъБКъУ-м и мэкъумэшхозяйственнэ факультетыр къиухащ. 1974 гъэм къиухащ Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ Литературнэ институтыр. А гъэм къыщыщIэдзауэ Хьэсэн Аруан райкомым щолажьэ. ИужькIэ художественнэ литературэр пропагандэ щIынымкIэ Бюром и тхьэмадэу лэжьащ. Хьэсэн хэтащ литературэр пропагандэ щIынымкIэ Союзпсо бюром и советым, СССР-м и ТхакIуэхэм я союзым деж щыIа поэзиемкIэ Советым, апхуэдэуи ар щытащ УФ-м и ТхакIуэхэм и секретару.

Хьэсэн АМ(Ч)АН-м (Адыгэхэм я дунейпсо щIэныгъэмкIэ академием и академикщ.

1994-1998 гъэхэм Тхьэзэплъ Хьэсэн КъэбэрдейБалъкъэрым и ТхакIуэхэм я союзым и тхьэмадэщ. Хьэсэн и тхыгъэхэр адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къыдокI. Ахэр республикэ газетхэмрэ журналхэмрэ, «Дон», «Дальний Восток» журналхэм, «Литературная Россия» газетым къытохуэ, Москва щыIэ тхылъ тедзапIэхэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдокI

Тхьэзэплъым и тхыгъэхэр теухуащ Хэкум, щалъхуа щIыналъэм, нобэрей гъащIэм, зэманым хуэпэжхэм, лъагъуныгъэ нэсым, цIыхумрэ обществэмрэ яIэ зэхущытыкIэхэм.

 Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэм ди литературэм, культурэм хэлъхьэныгъэфI хуищIахэр къалъытэри

1999гъэм къыфIащащ «УФ-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ» цIэ лъапIэр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 79

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: