Псалъэжь: Мыщхьэх дахащIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

Тхьэгъэзит Юрэ

(1947)

Тхьэгъэзит ЮрэКритик, литературовед Тхьэгъэзит Юрэ Мухьэмэд и къуэр Тэрч районым хыхьэ Терекскэ (Болътей) къуажэм 1947 гъэм апрелым -и 9-м къыщалъхуащ. Школ нэужьым Дзэм къулыкъу щищIащ. Абы иужькIэ, 1969 гъэм КъБКъУ-м щIотIысхьэри историко-филологическэ факультетыр 1972 гъэм къеух.

1972-1973 гъэхэм Юрэ «Советская молодежь» газетым литературнэ сотрудникыу щолажьэ.

1977гъэм КъКБъУ-м хамэ къэрал литературэмкIэ и кафедрэм щолажьэ.

1980гъэм Тхьэгъэзитыр щIотIысхьэ Горькэм и цIэкIэ щыIэ Институт мировой литературы жыхуиIэм и аспирантурэм.

1984 гъэм ар къеухри КъБКъУ-м и лэжьакIуэу къокIуэж. Иул<ькIэ Юрэ КъБНИИ-м ученэ секретару щолажьэ. Ар филологическэ щIэныгъэхэм я докторщ. 1997 гъэм и февраль мазэм щегъэжьауэ КъБР-м культурэмкIэ и министрщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 68

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: