Псалъэжь: ПхуэмыщIэн зыкIэрумыщIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Тхъэгъэзит Зубер

(1934)

Тхьэгъэзит ЗуберТхъэгъэзит Зубер Мухьэмэд и къуэр Тэрч районым щыщ Тэрч къалэ 1934 гъэм сентябрым и 23-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1944 гъэм къыщыщIэдзауэ Тэрч курыт школым щеджащ. Школыр къиуха нэужь, Зубер щIотIысхьэ КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэм. Ар 1960 гъэм къеух. 1960 гъэм къыщыщIэдзауэ 1965 гъэм нэсыху «Советская молодежь» газетым пропагандэмкIэ и отделым и лэжьакIуэщ.

1965-1971 гъэхэм Зубер «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактору, итIанэ редактор нэхъыщхьэу мэлажьэ. 1971 гъэм къыщыщIэдзауэ 1991 гъэм нэсыху ТхакIуэхэм я союзым и ответственнэ секретарщ. 1991-1994гъэхэм Тхьэгъэзитыр Къэбэрдей-Балъкъэр ТхакIуэхэм я союзым и правленэм и тхьэмадэу лэжьащ.

Тхьэгъэзитым тхэн щыщIидзар 1949 гъэрщ. Мыбы и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэ, поэмэ, статья куэд, рецензэхэр. Зубер и усэ нэхъыфIхэр Москваи Налшыки къыщыдэкIащ.

Тхьэгъэзит Зубер и тхыгъэхэр зэрадзэкIри къыдагъэкIащ украиныбзэкIэ, латышыбзэкIэ, грузиныбзэкIэ, азербайджаныбзэкIэ, къыргъызыбзэкIэ, молдавыбзэкIэ, къэзахъыбзэкIэ, ингушыбзэкIэ, шэшэныбзэкIэ, осетиныбзэкIэ, абхъазыбзэкIэ, къущхьэбзэкIэ. Абы къищынэмыщIауэ болгар, венгр, хьэрыпыбзэхэмкIэ.

Зубер адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ Шота Руставели и «Къаплъэныфэ зыщыгъ зекIуэлI» тхыгъэр, Кязим Мечиев и усэ сборник, Пушкиным и усэ, поэмэхэр, Лермонтов, Некрасов, Шевченкэ сымэ я тхыгъэхэм щыщ.

Тхьэгъэзит Зубер 1965 гъэм къыщыщIэдзауэ ТхакIуэхэм я союзым хэтщ. 1965 гъэм комсомол премием и лауреатщ. 1981 гъэм КъБАССР-м и къэрал саугъэтым и лауреатщ.

Тхьэгъэзитым наградэу иIэщ: Коми АССР-м и Президиумым и Почетнэ грамотэ, Грузинскэ ССР-м и Верховнэ Советым и Президиумым и Почетнэ грамотэр къыхуагъэфэщащ «Къаплъэныфэ зыщыгъ зекIуэлI» поэмэр адыгэбзэкIэ зэрызэридзэкIам папщIэ.

УсакIуэм и усэхэр гъэщIэгъуэн къыпщызыщIыр, купщIафIэ зыщIыр ар ерыщу, ткIийуэ, нэхъуеиншэу гъащIэм зэрыкIэлъыплъырщ. Зубер и поэзием теплъэгъуэ куэд, гупсысэ зэхуэмыдэ Iэджэ дыщыхуозэ.

Щалъхуа щIыналъэм хуэусэн, абы и теплъэр гъэбжьыфIэн, гурылъ нэхъ дахэу иIэр бэм яриту ар лъэпкъ псом я гурылъ хъуным щIэхъуэпсын ахэр Зубер и усэхэм макъамэ нэхъыщхьэу пхрокI.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 140

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: