Псалъэжь: Бэджэндибгъу кIуэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

Къэплъыхъуэр

Теунэ Хьэчим

(1912-1983)

Теунэ ХьэчимТеунэ Хьэчим Исхьэкъ и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тэрч районым щыщ Борыкъуей «Арик» адыгэ къуажэм апрелым и 23-м 1912 гъэм адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Теунэр япэ щIыкIэ Мало-Кабардинскэ окружной мэкъумэшхозяйственнэ школым и интернатым щеджащ. Абы иужькIэ М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ Московскэ литературнэ рабфакыр 1932 гъэм къиухащ.

Нэхъ иужьыIуэкIэ ар щеджащ Москва дэт журналистхэр щагъэхьэзыр институтым. Совет тхакIуэхэм я союзым и литературнэ институту М. Горькэм и цIэкIэ Москва дэтым и литературнэ курс нэхъыщхьэри, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетри къиухащ Теунэм.

Хэку зауэшхуэм ипэ лъэхъэнэм 1932-1941 гъэхэм Теунэ Хьэчим тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэу щытащ. А зэманым абы лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI Къэбэрдейм и культурэм зегъэужьынымкIэ. Теунэм и къалэмыпэм къыщIэкIа литературнэ тхыгъэхэм лъэпкъ культурэмрэ лъэпкъ литературэмрэ къызэгъэпэщын зэрыхуейм щытопсэлъыхь. А статьяхэм адыгэ тхакIуэм къыщыхуреджэ лъэпкъ фащэ зыщыгъ дахагъкIэ гъэнщIа тхыгъэ пкъыфIэхэр, купщIафIэхэр ятхыну. А лъэхъэнэм Теунэ Хьэчим лэжьащ «Ленин гъуэгу» республикэ газетым культурэмкIэ и отделым и унафэщIу, республикам къыщыдэкIыу щыта щIалэгъуалэ газетым и редактору.

ТхакIуэ хъуну Теунэ Хьэчим дежкIэ журналист лэжьыгъэр литературнэ еджапIэфIу щытащ.

Литературно-творческэ гъуэгуанэ иным щытехьа япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ Теунэ Хьэчим тхакIуэ лэжьыгъэ къудейкъым игъэзэщIар, атIэ ар икIи публицист-журналистащ. Теунэм литературно-художественнэ очерки, расскази, повести итхащ, литературоведческэ лэжьыгъи иригъэкIуэкIащ.

Теунэ Хьэчим зауэшхуэм и лъэхъэнэми абы иужь гъэхэми илэжьахэм, хузэфIэкIахэм папщIэ къратащ «Трудовое Красное Знамя» ордену тIу, «Знак почета» орденыр, «За оборону Кавказа», «За доблестный труд» медалхэр.

Теунэ Хьэчим и тхыгъэхэм щыщ хамэ къэралхэм зыбжанэрэ къыщыдэкIащ. Абы и тхыгъэхэр зэрадзэкIащ англыбзэкIэ, французыбзэкъ, испаныбзэкIэ, хьэрыпыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ.

Теунэм и тхыгъэхэр нэхъыбэу зытеухуар цIыхугъэ лъагэм, зэныбжьэгъугъэ пэжым, щэныфIагъ дахэм, щIэныгъэ куум къахь сэбэпынагъыр гъэнэIуэнырщ, ахэр гъэлъэпIэнырщ, цIыху гъащIэм хэпщэнырщ.

Теунэ Хьэчим и адыгэбзэр шэрыуэщ, зызыхуигъазэ, зыхуэтхэ цIыхубэм и псэм нос, и гум дохьэ. Абы къалэнитI здигъэзащIэрт: Iуэхугъуэр гурыIуэгъуэу къэIуэтэн, езы бзэ дыдэр гъащIэм хуэфащэу, зехьэгъуафIэу дунейм къытегъэхьэн.

ТхакIуэм адыгэбзэм и къулеягъ псори IэкIуэлъакIуэу икIи шэрыуэу къызэригъэсэбэпыфам къыхэкIкIэ, абы и тхыгъэхэм удахьэх, ар зытепсэлъыхь Iуэхугъуэр белджылыуэ уи нэгу къыщIоувэ.

Теунэр дунейм ехыжащ 1983 гъэм апрелым и 13-м. Ар щыщIалъхьэжащ Налшык къалэм.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
Аслъэн. Налшык, Къэб.-Балъкъ. Госиздат., 1941.
ЛъагъуэщIэ. Рассказхэмрэ очеркхэмрэ. Налшык, Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1949.
Дыщэплъ пщэдджыжь. Повесть «Аслъэн», рассказхэр, пьесэ.
ЗэхэгъэкIыныгъэ. Пьесэ. Налшык, Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1950.
Псэм и IэфIыр къуатмэ. Роман. Налшык, Къэб,-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1965.
Шэджэмокъуэ лъэпкъ. Роман. Налшык, Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1967.
Гъатхэр дунейм и щIэрэщIэгъуэщ. Налшык, «Эльбрус», 1972.
Тхыгъэ къыхэхахэр. Налшык, «Эльбрус», 1973.
Тхыгъэ иэхъыщхьэхэр томитIу. Н., «Эльбрус», 1 т., 1979, 2 т., 1980.

УрысыбзэкIэ
Новый поток. М., «Сов. писатель», 1952.
Избранное. М., «Гослитиздат», 1957.
Аслан. Нальчик, Каб.-Балк. кн. изд-во., 1957.
Подари красоту души. Роман. М., «Сов. писатель», 1966.
Правдивая повесть о мальчике из Кожежа. М., «Дет. лит.», 1966.
Род Шотемоковых. Роман. Нальчик, «Эльбрус», 1969.
На перевале. Повесть. Перевод В. Лукашевича и В. Рябикина. М., «Дет. лит.», 1971.
Род Шогемоковых. Подари красоту души. Романы. Аслан. Повесть. М., «Сов. писатель», 1972.
Две повести. М., «Дет лит.» 1974.
Путь на Эльбрус. Сказ о Кабардино-Балкарии. Очерки и публицистика. М., «Сов. Россия», 1974.
Путь поэта. К 75-летию со дня рождения классика каб. лит. А. А. Шогенцукова. Нальчик, «Эльбрус», 1975.
Избранное. (Авториз. перевод. Вступительная статья Н. Джусойты). М., «Худ. Лит.», 1976.
Подари красоту души. Золотые крупинки. Роман-дилогия. Н., «Эльбрус», 1976.
Подари красоту души. Золотые крупинки. Роман-дилогия. М., «Современник», 1979.
Род Шогемоковых. Роман. (Перевод В. Лукашевича, Б. Нябинина). М., «Сов. Россия», 1981.
Путь на Эльбрус. Сказ о Кабардино-Балкарии. 2-е изд. перераб. и доп. Нальчик,«Эльбрус», 1982.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 587

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: