Псалъэжь: УкъыкIэрыху нэхърэ гупхэ тIысыпIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Тау Нинэ

(1971)

Тау НинэТау Нинэ Хъусен и пхъур КъБАССР-м хыхьэ Бахъсэн жылагъуэбэм щыщ Кыщпэк къуажэм июным и 27-м 1971 гъэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр 1989 гъэм къиуха нэужь, Нинэ щIэтIысхьащ Налшык дэт культурнэ-просветительскэ училищэм и библиотечнэ къудамэм (отделенэм) икIи ар 1992 гъэм къиухащ. Тау Нинэ школым щыщIэса илъэсхэм тхэн щIидзащ. Ар нэхъыбэу тхылъеджэхэм зэрацIыхур сабийхэм яхуэтхэ усакIуэущ, тхакIуэущ. Нинэ и япэ усэ «Бажэ» зыфIищар «Адыгэ псалъэ» газетым и напэкIуэцIхэм 1991 гъэм къытехуауэ щытащ. 2000 гъэ лъандэрэ КъБР-м и тхакIуэхэм я Союз зэгуэтым щызэхыхьэ литературнэ зэхуэс «Шыхулъагъуэм» екIуалIэу щытащ. Абы усэ, рассказ, таурыхъ куэд итхащ. Ахэр республикэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм щIэх-щIэхыурэ къытрадзэ. Тау Нинэ «Къандур Мухьэдин и цIэкIэ щыIэ Дунейпсо премием» и лауреатщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 54

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: