Псалъэжь: ЛIы и махуэрэ шы и махуэрэ зэхуэдэкъым .
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Къэплъыхъуэр

Сонэ Абдулчэрим

(1942)

Сонэ АбдулчэримСонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн куейм щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ

1942гъэм февралым и 28-м. Къуажэ курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961-1964 гъэхэм Налшык станок заводым токару щолажьэ.

1965 гъэм Абдулчэрим КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым щIотIысхьэри 1970 гъэм къеух.

1970-1972 гъэхэм Сонэр «СКЭП» заводым и социологщ. 1972-1985 гъэхэм къэрал щэхухэр печатым мыгъэкIуэнымкIэ КъБАССР-м и Управленэм редактору, иужькIэ редактор нэхъыжьу щолажьэ.

1985 гъэм Абдулчэрим макIуэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редактору. 1987 гъэм редактор нэхъыжь ящI.

1990гъэм ар ягъэув «Нарт» тхылъ тедзапIэщIэу зэреджэ тхылъхэр къыдэгъэкIыным хэхауэ елэжьу къызэIуахам и директору. «Нарт», «Эльбрус» тхылъ тедзапIэхэр 1992 гъэм зэгуагъэхьэжа нэужь, Сонэр редакцэм и заведующ ящI.

Абдулчэрим усэ тхыным дехьэх школым щыщIэса зэман лъандэрэ. Ар йолэжь нэгъуэщI лъэпкъхэм я усакIуэшхуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр адыгэбзэм къигъэтIэсэным. Псалъэм папщIэ, абы зэридзэкIащ Пушкин, Есенин, Евтушенкэ, Кулиев икIи нэгъуэщIхэми я усэ куэд.

Сонэр йолэжь зэреджэ тхылъхэр зэхэлъхьэным.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 142

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: