Псалъэжь: ЛIы пхам лIы еуэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

Къэплъыхъуэр

Сижажэ Къылъшыкъуэ

(1863-1945)

Сижажэ КъылъшыкъуэСижажэ Къылъшыкъуэ Аслъэмбэч и къуэр Зеикъуэ (жьымкIэ ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм 1863 гъэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэ унагъуэти, и ныбжь нэмысауэ мэкъумэш лэжьыгъэм пэроувэ. ИгъащIэ псом ирихьэкIа а къалэн хьэлъэхэм ящыщуи ар зыхуэмыIэрыхуэрэ имыгъэунэхуарэ абыхэм зыри яхэтакъым, ауэ игу, и псэ нэхъ зэтауи, и зэфIэкIыр нэхъ къыщигъэлъэгъуауэ щытари фащIэ IэщIагъэрт. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа Iэпслъэпсхэр куэдым я хъуэпсапIэт, егъэлеяуэ щIэупщIэ иIэт, и хьэлэлагъым къыхэкIкIэ мылъку хэкIыпIэ ар хуэмыхъуами.

ЩэщI гъэхэм я кум джэгуакIуэм и тхыгъэхэр куэдрэ газет, тхылъ щхьэхуэхэм къытохуэ, абыхэм ящыщ зырызхэр урысыбзэкIи зэрадзэкI. Творческэ лэжьыгъэ ин иригъэкIуэкIыр къалъытэри, Сижажэ Къылъшыкъуэрэ Къэжэр Индрисрэ 1939 гъэм «Знак почета» орден лъапIэр къыхуагъэфащэ, а тIум я гуфIэгъуэр даIыгъыу республикам и тхакIуэхэм хъуэхъу псалъэкIэ абыхэм зыхуагъазэ. А илъэс дыдэм хэкум ехьэжьауэ щагъэлъапIэ джэгуакIуэ иныр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур, «Социалистическэ Къэбэрдей-Балъкъэр» газетым усакIуэм и тхыгъэхэр, и гъащIэм и къекIуэкIам теухуа лэжьыгъэхэр къытохуэ, и ныбжь зэрыхэкIуэтам щхьэкIи къимыгъанэу, ар жыджэру хэтщ и лъахэм щекIуэкI дэтхэнэ Iуэхуми. 1939 гъэм Налшык къалэм щекIуэкIа олимпиадэм ар и хьэщIэ лъапIэу щытащ, газетхэм зэратхыжыгъамкIи, «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыцIэрыIуэ ордензехьэ-поэт Сижажэ Къылъшыкъуэ музыкальна номерхэр къигъэлъэгъуащ, къыщыпсэлъащ къэфащ, народхэм я вождым и щIыхькIэ хъуэхъум къеджащ».

И нэ къызыхуикI текIуэныгъэри имылъагъужу, иужьрей къэбэрдей джэгуакIуэшхуэр майм и 7-м 1945 гъэм дунейм ехыжащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: