Псалъэжь: ЩхьэтепIэншэ къабзэ хъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Къэплъыхъуэр

Щомахуэ Амырхъан

(1910-1988)

Щомахуэ АмырхъанАдыгэ сабий литературэр зэхэзыублахэм ящыщщ Щомахуэ Амырхъан. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэхэм я фIыпIэр зытеухуар щIэблэрщ. Щомахуэр фIыуэ щыгъуазэщ ныбжьыщIэхэм я дунеймрэ я псэукIэмрэ, я гупсысэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ. Амырхъан и къа-лэмыпэм къыщIэкIащ сабийхэми балигъхэми гукъинэ ящыхъуа усэ, рассказ хьэлэмэтхэр, повестхэр, адэхэм я революционнэ бэнэныгъэр ди нэгу къыщIэзыгъэхьэж роман, драматическэ тхыгъэ зыбжанэ. Абыхэм я нэхъыбэм къыщыгъэлъэгъуар ди нобэмрэ абы и цIыху ныбжьыщIэхэмрэщ.
Щомахуэ Амырхъан Къамызэ и къуэр Тэрч районым щыщ Курп Ищхъэрэ къуажэм 1910 гъэм октябрым и 10-м къыщалъхуащ. 1920 гъэм Амырхъан, илъэсипщI ныбжьым иту, къуажэм къыщызэIуаха пэщIэдзэ еджапIэм щIотIысхьэ. Абы илъэсиплIкIэ щеджа нэужь, ираджэ ар Налшык дэта Ленинскэ еджапIэм. А еджапIэ цIэрыIуэм Амырхъан илъэс зыбжанэкIэ щоджэ, педагогическэ техникумри къыщеух. НЦэныгъэм зыIэпиша щIалэр 1929 гъэм щIотIысхьэ Ордженикидзе къалэм дэт Северо-Кавказскэ педагогическэ институтам. Ар къеухри Амырхъан Налшык педтехникумым къегъэзэж, абы и егъэджакIуэу, итIанэ и директору мэ-лажьэ. 1938 гъэм Щомахуэр адыгэбзэкIэ къыдэкI «Социалистическэ Къэбэрдей-Балъкъэр» газетым и редактору ягъэув, 1940-1941 гъэхэм партым и Бахъсэн районым и япэ секретарь къулыкъур егъэзащIэ. Хэку зауэшхуэ лъэхъэнэм Амырхъан Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м ЩIэныгъэ IуэхухэмкIэ и народнэ комиссарщ. Зауэ нэужь илъэсхэм Щомахуэр мэлажьэ пар-тым и райкомым и япэ секретару, тхылъ тедзапIэм и управляющэу, щIэныгъэ IуэхухэмкIэ министру, «ЩIэныгъэ» обществэм и ответственнэ секретару, «Къэбэрдей пэж» газетым и редакторым и заместителу. Щомахуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и ТхакIуэхэм я союзым 1958 гъэ лъандэрэ къыдигъэкI «Iуащхьэмахуэ» журналым и япэ редактор нэхъыщхьэщ, а IэнатIэм ар бгъэдэтащ 1965 гъэ пщIондэ. 1965-1970 гъэхэм ар лэжьащ республикэм и тхакIуэхэм я союзым и правленэм и ответственнэ секретару. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и народнэ усакIуэщ. Лъэпкъ литературэмрэ искусствэмрэ зегъэужьынымкIэ иIэ лэжьыгъэр къалъытэри, Амырхъан 1979 гъэм къыфIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м искусствэмкIэ и заслуженнэ лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр.
Амырхъан дунейм ехыжащ 1988 гъэм июлым и13-м, ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.

Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
Сабийхэм папщIэ усэ. Усэхэр. — Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1949.
Унэ нэху. Усэхэр. — Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1953.
ЩIалэгъуэ. Пьесэ. — Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1955.
ЩIалэгъуэ. Тхыгъэхэр щызэхуэхьэсауэ. — Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1956.
Зэраншу. Усэхэмрэ поэмэхэмрэ. — Н., Къэб.- Балъ. тхылъ тедзапIэ, 1958.
Колхозыр мафIэ лыгъэм щыхэтам. Повесть. — Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1958.
Бгъэжьым и къуэ. Биографическэ повесть.- Н., 1960.
Салимэ. Очерк .- Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1961.
ТIопI-тIоиI, хьэфэ топ. Усэхэр.- Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1962.
Рассказхэмрэ очеркхэмрэ. — Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1963.
Си ныбжьэгъухэр. Усэхэр. — Н., «Эльбрус», 1966.
Тэрч Iуфэ къыщищI пшэплъ. Роман. — Н., «Эльбрус», 1968.
Къурш вагъуэ. Усэхэр.- Н., «Эльбрус», 1974.
Бгырыс шухэр. Роман. — Н., «Эльбрус», 1970.
Нрес фи деж си псалъэр. Усэхэр.- Н., «Эльбрус», 1980.
Шу. Усэхэмрэ поэмэрэ. — Н., «Эльбрус», 1983.
Шы лъэ макъ. Усэхэр.- Н., «Эльбрус», 1986.

УрысыбзэкIэ
Стихи для детей. — Н., Кабардинское кн. изд., 1949.
Стихи для детей. — Н., Кабардинское кн. изд., 1956.
Жамбот и Камбот. Стихи.- М., «Детгиз», 1957.
Стихи. — Н., Кабардино-Балкарское кн. изд., 1957.
И горном краю. Стихи. — Н., Кабардино-Балкарское кн. изд., 1960.
На берегу Псыхега. Повесть.- Н., Кабардино-Балкарское кн. изд., 1960.
Сын старого орла. Биографическая повесть.М., «Детская лит-ра»,1962.
Мои маленькие друзья. Стихи.- Н., Кабардино-Балкарское кн. изд., 1964; 1973.
Талисман. Рассказы.- М., «Детгиз», 1965; -Баку, «Азернешр», 1966.
Разведчики. Стихотворения и поэмы. -М., «Детгиз», 1972.
Хашир и Башир. — М., «Малыш», 1972.
Наши знакомые. Стихи для детей. Перевод Ю. Хазанова. -Н., «Эльбрус», 1973.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 771

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: