Псалъэжь: ХабзэмыщIэ щIыкIейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Щоджэн Леонид

(1935)

Щоджэн ЛеонидЩоджэн Леонид Сулеймэн и къуэр 1935 гъэм январым и 28-м Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1944-1954 гъэхэм курыт еджапIэм щоджэ.

1954-1957 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

1957-1961 Донбасс шахтэхэм щолажьэ.

1966гъэм Леонид КъБКъУ-м и историческэ отделенэр заочнэу къеух. ИужькIэ а IэщIагъэм щрилэжьащ Къулъкъужын къуажэм, Бахъсэн къалэм.

1974 гъэм щегъэжьауэ КъБКъУ-м щолажьэ. Дызэрыт зэманым КъБКъУ-м и музейм и унафэщIщ.

И педагогическэ лэжьыгъэм псэ хьэлэлкIэ зэрыбгъэдэтам папщIэ Леонид къыхуагъэфэщащ «За доблестный труд» медалыр.

Щоджэн Леонид пасэу тхэн иригъэжьащ. Цэхъапэм усыгъэхэр район газетхэм къытрыригъадзэурэ къекIуэкIащ. Леонид нэхъыбэу зыхуэтхэр ныбжьыщIэ цIыкIухэрщ; абы и усэхэр зэщIэкъуащ, жьгъырущ.

Ди республикэм ис композитор цIэрыIуэхэм ягъусэу Щоджэн Леонид уэрэд 30-м щIигъу иусащ, абыхэм я нэхъыбэр сабий уэрэд цIыкIухэщ. Щоджэным и сабий усэ зыбжанэ сабий садхэм, пэщIэдзэ классхэм я программэм хагъэхьащ.

Щоджэныр сабийхэм хуэтхэ къудейм къыщымынэу пэщIэдзэ классхэр школым зэрыщеджэн тхылъхэр адыгэбзэкIэ мыбзаджэу зэредзэкI, нэгъуэщI дикъуэш республикэхэм ис усакIуэхэм я усэхэри зэредзэкI.

Леонид жыджэру яхэтщ щIалэгъуалэр зыгъасэхэм, щIэблэр и бзэм и тхыдэм дегъэхьэхыным теухуауэ лэжьыгъэ пыухыкIа егъэзащIэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: