Псалъэжь: Хьэм къупщхьэкIэ уеуэкIэ гъыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

(1932-1999)

ШэджыхьэщIэ ХьэмыщэШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ TIpy и къуэр Тэрч районым щыщ Урожайнэ къуажэм мартым и 18-м 1932 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр 1951 гъэм къиухащ. А гъэм къыщыщIэдзауэ 1954 гъэм нэсыху дзэм къулыкъу щещIэ. И хэкум къигъэзэжа нэужь, Хьэмыщэ Тэрч районым и комсомол комитетым и отделым и унафэщIу мэлажьэ, къуажэ школым физкультурэмкIэ щрегъаджэ.

1958гъэ лъандэрэ Хьэмыщэ печатым щолажьэ. 1963 гъэм ШэджыхьэщIэм къеух Партым и еджапIэ нэхъыщхьэу Ростов дэтыр. Ар Шэджэм, Зольскэ районхэм къыщыдэкI газетхэм я редактору, Полиграфкомбинатым и директору лэжьащ. ИужькIэ Хьэмыщэ «Ленин гъуэгу» газетым культурэмкIэ и отделым и унафэщIщ. 1962 гъэ лъандэрэ ШэджыхьэщIэр журналистхэм я союзым хэтщ.

1982гъэм къыщыщIэдзауэ 1996 пщIондэ Хьэмыщэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм щылэжьащ редактору, итIанэ художественнэ литературэмкIэ редакцэм и унафIэщIу.

ШэджыхьэщIэм и лэжьыгъэфIхэм къыхэкIыу «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» медалхэр, КъБР-м и Почетнэ грамотэр къыхуагъэфэщащ.

Мыбы и тхыгъэхэр къытохуэ республиканскэ газетхэмрэ журналхэмрэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдокI.

Псалъэ шэрыуэр, гушыIэ дахэр IэкIуэлъакIуэу, хуэIэзэу къэзыгъэсэбэп Къэбэрдей тхакIуэхэм ящыщщ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ. Абы ди литературам хуищIа хэлъхьэныгъэр къалъытэри «Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ.

И гушыIэ-ауанхэр гукъинэж пщызыщIын художественнэ Iэмалхэр ШэджыхьэщIэм хуэIэзэу къегъуэт. Зытепсэлъыхь цIыхухэр я IуэхущIафэкIэ, я теплъэкIэ, я гупсысэкIэ, я псэлъэкIэкIэ зэрызэмыщхьым хуэдэу, тхакIуэм ахэр къызэригъэлъагъуэ щIыкIэр куэду зэщхьэщокI Ауэ сыт щыгъуи ар зи телъхьэр, зыхуэхъущIэнур тхыгъэм щалъагъу.

ШэджыхьэщIэм и гушыIэ рассказхэр зэрыкупщIафIэм, зэрыщIэщыгъуэм, шэрыуэу зэрытхам нэмыщIкIэ, гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым абы и персонажхэм я хьэл-щэнхэр, я гушыIэр нэгъуэщI лъэпкъхэм яйм хэгъуэщэнкIэ Iэмал зэримыIэр. Ахэр зэрыадыгэ гушыIэр, адыгэбзэ шэрыуэ фащэкIэ зэщыхуэпыкIауэ зэрыщытыр дэтхэнэ рассказми щынаIуэщ. Рассказхэм нэмыщI Хьэмыщэ и къалэмыпэ къыщIэкIащ лъэпкъ тхылъеджэр дихьэхыу зыщIэджыкI повестхэр, романхэр. Ахэр ди лъэпкъ прозэм и фIыпIэм хабжэ. Хьэмыщэ прозаик, драматург къудейкъым, атIэ лирик нэсщ. Апхуэдэу Хьэмыщэ и авторщ цIэрыIуэ хъуа уэрэд куэдым щIэлъ псалъэхэм.

1999 гъэм дунейм ехыжащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: