Псалъэжь: Зыт нэхърэ Iызых нэхъ лIыхъужьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

Къэплъыхъуэр

Щамырзэ Iэмырбий (Хьэмэдэ Мэжид)

(1933-2005)

Щамырзэ Iэмырбий (Хьэмэдэ Мэжид)Щамырзей Iэмырбий ПIатIэ и къуэр 1933 гъэм сентябрым и 25-м Тэрч районым щыщ Хьэмидей (ХьэпцIей) къуажэм къыщалъхуащ.

1940-1948 гъэхэм къуажэ илъэсибл школыр къеухри Республиканскэ школ-интернатым и еджэныгъэр щыпещэ. 1956 гъэм Iэмырбий къеух Азово-Черноморскэ институт механизации и электрофикации сельского хозяйства жыхуиIэр.

Ар къиуха нэужь, Къэбэрдейм къегъэзэжри зыхуеджа IэщIагъэмкIэ IэнатIэ зыбжанэм щолажьэ: Эльбрусскэ МЖС-м и директору, КъБ Республиканскэ сельхозтехникэм и председателым и къуэдзэу. Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш техникумым и директору, Агромелиоративнэ институтым и егъэджакIуэу, нэгъуэщIыпIэхэми.

1972гъэ лъандэрэ экономикэ щIэныгъэхэмкIэ кандидатщ.

1993гъэм и ноябрь мазэ лъандэрэ пенсионерщ, Къэбэрдей-Балъкъэр сельхозакадемием и егъэджакIуэщ, доцентщ.

Щамырзэм лэжьыгъэм щиIэ зэфIэкIхэм папщIэ къыхуагъэфэщащ правительственнэ наградитху, «КъБР-м щIыхь зиIэ и механизатор» цIэ лъапIэр, ВДНХ-м и дыжьын медаль, нэгъуэщIэсэри.

Iэмырбий и тхыгъэхэм къыщигъэлъэгъуэжащ къуажэдэсхэм зауэ нэужь зэманхэм я псэемыблэж лэжьыгъэр, зыужьыныгъэ ягъуэтыжар, щIалэгъуалэр щIэныгъэм, IэщIагъэм хуэхъуапсэу къызэрыхъуар.

Тхыгъэхэр цIыху гуащIафIэхэм, абыхэм я хъуэпсапIэ, гугъапIэхэм ятеухуащ.

Щамырзэ Iэмырбий ТхакIуэхэм я союзым хэтащ. Щамырзэ Iэмырбий 2005 гъэм январым и 14-м дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 76

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: