Псалъэжь: Вы ныш нэхърэ нэщхъыфIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Шэвлокъуэ Пётр

(1927-1998)

Шэвлокъуэ ПётрШэвлокъуэ Пётр Жэбагъы и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1927 гъэм ноябрым и 25-м къыщалъхуащ. 1944 гъэм къыщыщIэдзауэ 1945 гъэм нэсыху «Къэбэрдей пэж» газетым и собственнэ корреспонденту лэжьащ.

1945-1946 гъэхэм Пётр «Къэбэрдей пэж» газетым мэкъумэшхозяйственнэ отделим и унафэщIщ. 1946 гъэм а газетым и ответственнэ секретарщ. 1946-1948 гъэхэм газетым и литературнэ секретарщ.

1948-1950 гъэхэм Пётр «Къэбэрдей пэж» газетым культурэмкIэ и отделым и унафэщIщ. 1950 гъэм Шэвлокъуэр щIотIысхьэ Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтым. Ар 1955 гъэм къеухри зы илъэскIэ Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэм и редактор нэхъыжьу мэлажьэ.

1956-1957 гъэхэм Пётр щолажьэ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом редактору. Абы иужькIэ ар 1965 гъэм нэсыху «Iуащхьэмахуэ» журналым и прозэ отделым и редакторщ. КъыкIэлъыкIуэ гъэхэм Шэвлокъуэр лэжьащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и ответственнэ секретару, редактор нэхъыщхьэу. Шэвлокъуэм и литературно-критическэ статьяхэр къытехуэрт республиканскэ газетхэмрэ, журналхэмрэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIырт. Ар «КъБР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэт».

1998 гъэм июным и 25-м Налшык щIэуэ щаухуаспорткомплексым къыщыхъуа щIэщхъу бзаджэм гуузу хэкIуэдащ Шэвлокъуэ Пётр. Ар щыщIалъхьэжащ Мэрзэхъу къуажэм.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
ТхакIуэмрэ гъащIэмрэ. Литературно-критическэ статьяхэр щызэхуэхьэса тхылъ. Н., «Эльбрус», 1977.
ГъащIэм и пшыналъэ. Литературно-критическэ статьяхэр. Н., «Эльбрус», 1994.
Тхыгъэхэр. Литературно-критическэ тхыгъэхэр. Н., «Эльбрус», 1997.

 УрысыбзэкIэ
Правда жизни. Сборник статей. Н., «Эльбрус», 1982.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 96

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: