Псалъэжь: Дыгъужьыгу кIуэцIылъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Къэплъыхъуэр

Нало Заур

 (1928-2012)

Нало ЗаурНало Заур Мухьэмэд и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Урыху къуажэм 1928 гъэм къьпцалъхуащ. Абы1948гъэм курыт школыр къеух икIи щIотIысхьэ Къэ-бэрдей-Балъкъэр пединститутым адыгэбзэмрэ литератур эмкIэ и отделенэм. Заур жыджэру хэтащ абы щылажьэу щыта литературнэ кружокым, зэпеуэныгъэхэм.

1952 гъэм Налом ехъулIэныгъэкIэ къеух институтыр икIи абы къыщагъэнэж егъэджакIуэу. 1954 гъэм къыщыщIэдзауэ 1998 гъэм пенсэм кIуэху, ар щылэжьащ Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым.

1955гъэм къыщыщIэдзауэ печатым къытохуэ Нало Заур и усэхэр, литературно-критическэ статьяхэр.

Усэ, рассказ тхыным къыдэкIуэу, Нало Заур адыгэ IуэрыIуатэм, литературэм теухуауэ къэхутэныгъэшхуэ ирегъэкIуэкI. Абы зэхуехьэс икIи къыдегъэкI адыгэ IуэрыIуатэ зэрыт тхылъхэр.

Нало Заур тхэн зэрыщIидзэрэ сабийхэм папщIэ тхылъ зыбжанэ къыдигъэкIащ. Ар куэд щIауэ IуэрыIуатэм йолэжь. IуэрыIуатэм сабийхэм нэхъ ехьэлIапхъэу хэлъыр IэкIуэлъакIуэу къыхехри езым и гупсысэрэ и акъылкIэ нэхъри игъэжанауэ, нэхъри зэщIэлыдэу игъэщIэрэщIауэ цIыхухэм я пащхьэ ирелъхьэж.

Налом и усэ хъуржыным берычэту кърих усыгъэгъэщIэгъуэнхэмкIэ зыхуэгуапэ цIыкIухэр я ныбжькIэ зэщхьэщокI. Ауэ сыт хуэдэ ныбжь ямыIэми, а цIыкIухэр дэзыхьэхын, гурыхуэу зыгъэгупсысэн защIэщ ахэр.

Усэхэр сабийхэм я дежкIэ зэгъэщIэгъуафIэу, гукъинэжу зэрыщытым къыдэкIуэу, дапщэщи фIым, дахагъэм ахэр хуаущий. Сабийм и гур, и псэр дунеягъэм и къэхъукъащIэхэм хуэIэфIу, хуэжумарту щытыным хуаунэтI Абыхэм сабийхэр ягъасэ гущIэгъу яIэу, къызыщыжын зимыIэм къыщыжу, емрэ фIымрэ зэхащIыкIыу щытыным.

Адыгэ IуэрыIуатэм и шыфэлIыфэу щыт теплъэгъуэхэри гъэпсыкIэри ихъумэурэ, поэтическэ образ зэмыфэгъухэр жану къигъэсэбэпурэ, Налом IуэрыIуатэм ипкъ иткIэ итхыжа усыгъэ цIыкIухэмкIэ сабийм и зэхэщIыкIым зрегъэужь.

Нало Заур 2012 гъэм июлым и 5-м дунейм ехыжащ.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

 АдыгэбзэкIэ
Бзухэм я бзэ. Усэхэр. Н., Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1959.
Аслъэныкъуэ. Н., Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 196I.
Шэрджэс дадэм и щыхьыбжьэ. Рассказхэр. Н., Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1965.
Хъуромэ (Сабий IуэрыIуатэм щыщ). Н., «Эльбрус», 1966.
КIэфий. Усэхэр.Н.,1967.
Джэгу зэхэшэ. Н.,1971.
Усэхэр. Н., «Эльбрус», 1973.
Дыгъэеджэ. Н., «Эльбрус», 1976.
ДжэгуакIуэмрэ усакIуэмрэ. Адыгэбзэмрэ литературэмрэ езыгъаджэхэм я дэIэпыкъуэгъу. Н., «Эльбрус», 1979.
Къру закъуэ. Новеллэхэр. Н., «Эльбрус», 1981.
Нагъуэ табэрыкIуэ. Усэхэр. Н., «Эльбрус», 1984. .
Лъабжьэмрэ щхъэкIэмрэ. Литературно-критическэ тхыгъэхэр. Н., «Эльбрус», 1991.
Бахъсэней узэщIакIуэхэм я щэнгъасэр. Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ. Н., «Эльбрус», 1991.
Таурыхъищэ. Адыгэ таурыхъхэр. Н., «Эльбрус», 1992.
Сабий щэнгъасэ. Япэ тхылъ.Н., «Эль-Фа», 1998.
Нанэ и псэ-дадэ и бзэ. Усэхэр.Н., «Эльбрус»,2000.
Урыху Iубыгъуэ. Усэхэр.Н., 200I.
ЗэшыпхъуитIым я псысэхэр. Н.,2003.
Мазэм фIэкIа зыми имылъэгъуар. Повестхэмрэ псысэхэмрэ.Н.,2006.
Щэнгъасэ. ЕтIуанэ тхылъ.Н., «Эль-Фа»,2007.
АдыгэцIэхэр. Н., «Эль-Фа»,2007.

УрысыбзэкIэ
Послевоенная кабардинская поэзия. (1945-1956 гг.). КЕНИИ. Под ред., М. Г. Сокурова. Н., «Эльбрус», 1970.
Из истории культуры адыгов. Н., «Эльбрус», 1978.
Этюды по истории культуры адыгов. Н., «Эльбрус», 1985.
Адаб Баксанского культурного движения. Н., «Эльбрус», 1991.
Генеалогия Губачиковых. Н., ГП КБР Полиграфкомбинат им.Революции 1905 года, 2009.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 042

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: