Псалъэжь: Удафэ и акъыл ирефыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Мыжей Михаил

(1937-1992)

Мыжей МихаилМыжей Михаил Исмэхьил и къуэр 1937 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетыр къиухащ. 1962-1966 гъэхэм Къэрэшей-Шэрджэс радиом, иужькIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щылэжьащ.

Мыжей М.И. лъэпкъ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным, къыдэгъэкIыным ехьэлIауэ куэд зэфIигъэкIащ. Абы и фIыгъэкIэ дунейм къытехьащ «Къру-къру, къаз-къаз» сабий тхылъыр (1968), «Адыгэ хабзэмрэ ди зэманымрэ» (1980), «Адыгэ хъыбархэр» (1986). ТхакIуэм и Iээдакъэм къыщIэкIащ рассказ, повесть, пьесэ куэд. Абы и художественнэ тхыгъэхэр щызэхуэхьэсащ «Афэ джанэ» (1990) тхылъым. И тхыгъэ нэхъыфIхэм ящыщщ цIыхухэмрэ унагъуэ псэущхьэхэмрэ яку къыдэхъуэ зэхущытыкIэхэм теухуа «Пщэху» новеллэр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: