Псалъэжь: Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зыгурыIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Мысачэ Пётр

(1930-1987)

Мысачэ ПётрМысачэ Петр ТIатIушэ и къуэр Аруан районым щыщ Псыгуэнсу къуажэм 1930 гъэм мартым и 3-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Ар пасэу дихьэхащ литературэм. Усэ тхын школым щыщIэсым щIидзащ (5-нэ классым щеджэм щыгъуэ).

Мысачэм и сабиигъуэр зауэм хиубыдащ, ауэ абы еджэныр зэпигъэуркъым. Школыр къиуха нэужь, Мысачэр щолажьэ школым, пэщIэдзэ классхэр иригъаджэу. Мис абы щыгъуэ абы и япэ усэр «Къэбэрдей пэж» газетым къытрадзэ.

Зы илъэс егъэджакIуэу лэжьа нэужь, ар Къэбэрдей-Балъкъэр педагогическэ институтым адыгэбзэмкIэ и отделенэм щIотIысхьэ. Пединститутым щеджэм ар хэтщ литературнэ кружокым.

1951 гъэм Мысачэ Петр ягъакIуэ Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтым.

1956гъэм Мысачэм къегъэзэж Налшык икIи «Советская молодежь» газетым щолажьэ.

1957гъэм «Iуащхьэмахуэ» журналым усэхэмкIэ и отделым, абы иужькIэ прозаическэ тхыгъэхэмкIэ отделым и редактору мэлажьэ. Абы етх статьяхэр, рецензэхэр. Гугъуехь мащIэ зэпичакъым абы и тхыгъэхэр нэхъыфI, нэхъ лъэщ хъун папщIэ. Мысачэ Петр ТхакIуэхэм я союзым хэту щытащ 1958 гъэм къыщыщIэдзауэ.

Мысачэ Петр дихьэхырт урыс литературэм икIищIиджыкIырт икIи дере къыхихырт тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэхэу А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Чехов, М. Горький, С. Есенин, В. Маяковский, А. Твардовский, А. Островский сымэ я тхыгъэхэр.

Урыс классикхэм нэмыщI, абы щIеджыкI хамэ къэрал усакIуэ, тхакIуэ, драматург Г. Гейне, Н. Хикмет, Мольер, Ж. Ануй, нэгъуэщIхэми я къалэмым къыщIэкIа тхыгъэхэр.

Мысачэм итха тхыгъэхэр ди республикэм къищынэмыщIауэ къэрал псом и газет, журналхэу «Комсомольская правда», «Литературная Россия», «Крестьянка», «Дружба народов», жыхуиIэхэм къытехуэу щытащ. Ахэр зэрадзэкIащ азербайджаныбзэкIэ, адыгеибзэкIэ, осетиныбзэкIэ, абхъазыбзэкIэ. Петр и тхыгъэхэр теухуащ лэжьыгъэм, гуащIэдэкIым, хэкур фIыуэ лъагъуным, и къуажэгъухэм, абыхэм я IуэхущIафэхэм, я гурыгъу-гурыщIэхэм, анэм и быным хуиIэ фIылъагъуныгъэм.

Зытетхыхь Iуэхугъуэхэр, цIыхухэр къыщигъэлъагъуэкIэ, и лIыхъужьхэр зыхэт лэжьыгъэмрэ езы цIыхухэм я щхьэ Iуэхухэмрэ тхакIуэм зэи зэпэIэщIэ ищIыркъым. Дэ долъагъу хьэл-щэн зырыз зиIэ, зи IуэхущТафэмрэ зи гупсысэмрэ тэмэму зэгъэзэгъа цIыхухэр. Щыхухэм яку илъ зэхущытыкIэм дэтхэнэ зыри зыхуэдэр сэтей къещI.

И тхыгъэхэм къыщиIэта Iуэхур, зи гугъу ищI цIыхухэм я образхэр пэжу, гукъинэжу нэрылъагъу зэрищIын художественнэ Iэзагъэ хэлъу, Мысачэ Петр зыкъигъэлъэгъуащ. Псалъэ лей хэмыту, пыухыкIауэ, цIыхум и гущIэм нэсу тхакIуэм шэрыуэу къегъуэт зытепеэлъыхь зэманыр, цIыхухэм я гум, я пеэ щыщIэр гъащIэм и пэжкIэ узэщIауэ, шэрыуэу уи нэгу къыщIэзыгъэувэ художественнэ Iэмалхэр. Абы и щыхьэтщ тхакIуэм тэмэм дыдэу гу зылъита художественнэ деталхэр, зэгъэпщэныгъэхэр, цIыхухэм яIэ щытыкIэр, я гурылъхэр наIуэ къэзыщI образ телъыджэхэр.

ТхакIуэм зауэ зэманым цIыхум и фэм дэкIа гузэвэгъуэ-гухэщIхэр нэгум къыщIэзыгъэувэж хъыбархэри иIэщ.

Мысачэр дунейм ехыжащ 1988 гъэм апрелым и 12-м. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 113

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: