Псалъэжь: ЗыщIэн зымыщIэжым и унэ иречри иресэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Мыкъуэжь Анатолэ

(1956)

Мыкъуэжь АнатолэМыкъуэжь Анатолэ Хьэбалэ и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым щыщ Аушыджэр къуажэм 1956 гъэм июным и 21-м къыщалъхуащ. 1973 гъэм къуажэ школыр къиухащ. А гъэ дыдэм щIэтIысхьэри, 1978гъэм къиухащ КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетыр. 1979 гъэм КъБНИИ-м адыгэбзэмкIэ секторым и лаборанту лэжьэн щыщIидзащ. 1979 гъэм и август мазэм къыщыщIэдзауэ 1995 гъэм нэсыху «Адыгэ псалъэ» газетым корреспонденту щылэжьащ. Газетеджэхэм фIыуэ ялъэгъуа «Тхьэмахуэ» напэкIуэцIыр илъэситхум нэблагъэкIэ игъэхьэзыращ. Мыкъуэжьыр 1987 гъэ лъандэрэ Урысейм и Журналистхэм я союзым, 1991 гъэ лъандэрэ Урысейм и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ. 1995 гъэм и сентябрь лъандэрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редакторщ.

Мыкъуэжьым и творческэ ехъулIэныгъэм гулъытэшхуэ къызэрыхуащIым и щыхьэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЩIыхь тхылъ, Урысейм и журналистхэм я Диплом къызэрыхуагъэфэщар.

Мыкъуэжь Анатолэ усэ тхыным пасэу дихьэхащ. И къалэмыпэм къыщIэкIхэр щIэх-щIэхыурэ къытохуэ республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ, радиокIэ, телевиденэкIэ къат, тхылъ щхьэхуэуи къыдокI.

УсакIуэм и творчествэм тетхыхьащ ди республикэм и критик, тхакIуэ зыбжанэ. Абыхэм къызэрыхагъэбелджылыкIащи, Мыкъуэжьым и усэкIэм хэлъ нэщэнэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ ар гу пцIанэ дыдэу, къи гъэлъагъуэ Iуэхугъуэм Iэ щабэ-Iy щабэу зэрыхущы тыр, кIий-гуо ин хэмылъу жиIэну зыхуейр хуэсакъау:» уи пащхьэ къызэрыригъэувэр. Гупсысэ жанымрэ гурыщIэ куумрэ щызэхэшыпсыхьащ Мыкъуэжьым и усыгъэхэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 178

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: