Псалъэжь: ДунейкIэ зызыгъэнщIа хьэдрыхэ кIуакъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Мэзыхьэ Борис

(1940)

Мэзыхьэ БорисМэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр 1940 гъэм апрелым и 7-м Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1947— 1958 гъэхэм Щхьэлыкъуэ курыт еджапIэм щоджэ.

1958-1959 нэс Борис я къуажэм Кировым и цIэкIэ щыIэ колхозым учетчикыу щолажьэ. 1959-1964 гъэхэм КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым и адыгэ-урыс отделенэм щоджэ. 1964-1967 гъэхэм КъБАССР-м печатым щэхухэр щахъумэ и Управленэм и лэжьакIуэщ. 1967-1979 гъэхэм «Ленин гъуэгу» газетым и корреспондентщ, отделым и унафэщIщ, ответственнэ секретарщ. 1979 гъэм ар ягъэув КПСС-м и обкомым печатымкIэ, телевиденэмрэ радиовещанэмрэкIэ секторым и унафэщIу. 1982-1997 гъэхэм «Ленин гъуэгу» газетым и редактор нэхъыщхьэщ. Мэзыхьэр Урысейм и Журналистхэм я союзым и Федеративнэ Советым хэтщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Журналистхэм я союзым и тхьэмадэщ. ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.

Мэзыхьэ Борис, и лэжьыгъэр зэпимыгъэууэ, 1986 гъэм къеух КПСС-м и ЦК-м деж Общественнэ щIэныгъэхэмкIэ щыIэ Академиер КъБКъУ-м щыщIэса лъэхъэнэм щыгцЪэдзауэ литературэ Iуэхум абы быдэу зрет. Мэзыхьэр ерыщу хущIэкъуащ и гуращэм и Iэр техуэным. Абы и новеллэ кIэщIхэр а зэманым газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуэу хуежьащ. ЗанщIэуи цIыхухэм я гумрэ я псэмрэ дыхьащ, и тхыгъэхэм гъэпсыкIэ дахэ зэраIэм, гупсысэ куу зэращIэлъым къыхэкIыу.

Борис къищта темэм фIыуэ егупсысу, зэпкърихыу матхэ. Ар ди нобэрей гъащIэм и усакIуэу убж хъунущ. ГурыщIэ къабзэ хуиIэу, IэкIуэлъакIуэу ар тотхыхь къуажэдэс мэкъумэшыщIэхэм, хэкур зыхъумэжурэ зи псэр зытахэм, зауэм хахуэу хэтахэм, цIыху къызэрыгуэкIхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм. Мэзыхьэ Борис тхакIуэ набдзэгубдзаплъэщ, гъащIэм куууэ пхоплъ, абы сэтейм къытримыдзэ Iуэхугъуэхэм гу лъетэ, ахэр зэпкърыхауэ тхылъеджэхэм я пащхьэм ирелъхьэ, ахэм я къегъэжьапIэхэр, я къуэпсхэм зэрызаукъуэдийр къехутэри ди фIэщ ищIу дыкIэлъегъэплъ. А псори гупсысэ къабзэкIэ псыхьащ. Аращ Борис и новеллэхэр гурыхь зыщIри.

И новеллэхэми и тхыгъэ инхэми Борис щыпсалъэбэкъым. Псалъэр зэгъэзэхуауэ, купщIафIэу къегъэсэбэп, зытепсэлъыхьыр кIэщIрэ IупщIу, цIыхури абы и IуэхущIафэри, и гурыщIэри и дуней тетыкIэри къегъэлъагъуэ. Тхыгъэхэр адыгэбзэ къабзэкIэ, жыIэгъуэ дахэхэр куэду хэту тхащ, удихьэхыу укъоджэ. Мэзыхьэ Борис журналист, публицист, IэкIуэлъакIуэщ. Ар илъэс 30-кIэ газетым щылэжьащ, абы щыщу илъэс 15-кIэ редактор нэхъыщхьэу. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ очерк хъарзынэхэр, публицист тхыгъэхэр, къэралым щекIуэкI IуэхугъуэщIэхэм, цIыхухэм я псэукIэм, лъэпкъ Iуэхум теухуа лэжьыгъэ куэд.

Культурэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ абы къыфIащащ «Урысей Федерацэм культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр. Адыгейм, КъэрэшейШэрджэсым ис адыгэхэм яку дэлъ экономикэ, культурэ зэпыщIэныгъэр гъэбыдэным, лъэпкъыр зэрыубыдыжын папщIэ лэжьыгъэшхуэ зэрыригъэкIуэкIам къыхэкIыу абы Адыгей Республикэми Къэрэшей-Шэрджэс Республикэми щIыхь зиIэ я журналист цIэр къыфIащащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: