Псалъэжь: Уэшх блэкIам щIакIуэ кIэлъумыщтэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)

Къэплъыхъуэр

МэшбащIэ Исхьэкъ

(1931)

МэшбащIэ ИсхьэкъМэшбащIэ Исхьэкъ Пщымахуэ и къуэр 1931 гъэм Краснодар крайм хыхьэ Щхьэщэхужь (Урупскэ) къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм щIэсу тхэн щIэзыдза щIалэр егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру Мейкъуапэ дэт училищам щеджащ, иужькIэ Москва М. Горькэм и цIэр зезыхьэ институтыр къыщиухащ.

МэшбащIэ Исхьэкъ лэжьапIэ IэнатIэ зыкъом зэрихъуэкIащ, ауэ литературэр зэи IэщIыб ищIакъым. 1983 гъэм къыщыщIэдзауэ ар Адыгей Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэщ.

МэшбащIэ И. П. дунейпсо литературам и утыку ихьэн зылъэкIа тхакIуэхэм ящыщщ. Абы и тхыгъэхэр лъэпкъ куэдым я бзэхэмкIэ зэрадзэкIащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 99

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: