Псалъэжь: ЗэдэмыпсэуитI зэнтIэIуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Мэлбахъуэ Елберд

(1939-2010)

Мэлбахъуэ ЕлбердТхакIуэ, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Мэлбахъуэ Елберд Тимборэ и къуэр 1939 гъэм апрелым и 2-м Грознэ къалэм къыщалъхуащ. Ар Налшык къалэ и курыт еджапIэхэм щеджащ. Школ нэужьым, 1956 гъэм Елберд МГУ-м щIотIысхьэри 1961 гъэм журналистикэмкIэ факультетыр къыщеух. ЗыщIэхъуэпса IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта щIалэр 1961-1968 гъэхэм «Кабардино-Балкарская правда» газетым щолажьэ. И творческэ зэфIэкIыр 1968-1969 гъэхэм щегъэлъагъуэ КъэбэрдейБалъкъэр телевиденэм. ИужькIэ Елберд 1969-1978 гъэхэм ТАСС-м КъБАССР-мкIэ и корреспонденту мэлажьэ. Зи къалэмыр жан, еш зымыщIэ журналистыр1979-1984 гъэхэм Омскэ областым ягъакIуэри «Известия» газетым и корреспонденту щолажьэ.

Мэлбахъуэ Елберд 1979 гъэм СССР-м и ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьащ. Мэлбахъуэр 1984-1990 гъэхэм КъБАССР-м и ТхакIуэхэм я союзым и консультанту щытащ.

Мэлбахъуэ Елберд 1991 гъэ лъандэрэ «Литературная Кабардино-Балкария» журнал къыдэкIым и редактор нэхъыщхьэуи лэжьащ.

Мэлбахъуэ Елберд 2010 гъэм январым и 11 дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ Налшык къалэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 130

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: