Псалъэжь: Ем щыгъуэ бжьэдыгъур зэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

МафIэдз Сэрэбий

(1935-2007)

МафIэдз СэрэбийМафIэдз Сэрэбий Хьэжмэстафэ и къуэр Аруан районым хыхьэ Джэрмэншык къуажэм 1935 гъэм январым и 23-м къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, 1950-1954 гъэхэм Налшык дэт педучилищэм щеджащ. Ар къиухри, 1954 гъэм пэщIэдзэ классхэм щригъэджэну и къуажэ игъэзэжащ. Зы илъэс фIэкIа мылажьэу, КъБКъУ-м 1955 гъэм щIотIысхьэ.

Университетым щыщIэса илъэсхэм къриубыдэу МафIэдзым къыхихакIэт илъэс куэдкIэ къэхутэн хуей темэр адыгэхэм пасэ зэман лъандэрэ зэрагъэпэща дуней лъагъукIэр, къадэгъуэгурыкIуа Iуэху бгъэдыхьэкIэр, адыгэ хабзэр. Ар икъукIэ темэшхуэт. ЩIэи гъуни зимыIэжт. Сыт хуэдэ къэхъукъащIэми адыгэхэм екIурабгъу къыхуагъуэтыфырт. ИкIи МафIэдз Сэрэбий емызэшыжу зэхуихьэсыжу, иджу щIедзэ ди адэхэм я адэжхэм я фэ зэтплъ нэпкъыжьэхэр. А лэжьыгъэр нэхъ хэкъузауэ МафIэдзым иригъэкIуэкI мэхъу ар КБНИИ-м щыкIуа 1969 гъэм къыщыщIэдзауэ. 1974 гъэм Миклуха-Маклай и цIэр зэрихьэу этнографиемкIэ Москва дэт институтым и кандидат диссертацэр щыпхегъэкI Ар зытеухуар адыгэхэм сабийр гъащIэм, псэукIэм зэрыхуагъэхьэзыр Iэмалхэрт. Нэхъ куууэа темэр едж МафIэдзым. Абы и щыхьэтуи къэхутэныгъэ лэжьыгъэ зыбжанэ дунейм къытохьэ,1989гъэми тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор цIэри къыфIащ.

 МафIэдз Сэрэбий нобэ ди республикэм щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIщ, абы къыдэкIуэуи ар тхакIуэ ахъырзэманщ. МафIэдзым и тхыгъэ купщIафIэхэр куэд щIауэ къытохуэ «Гуащхьэмахуэ» журналым, газетхэм, тхылъ щхьэхуэуи къыдокIИ тхыгъэхэм наIуэу къагъэлъагъуэ МафIэдз Сэрэбий езым и темэ, и хъэтI иIэжу къэбэрдей литературэм къыхыхьа тхакIуэу зэрыщытыр.

МафIэдз Сэрэбий 2016 гъэм октябрым и 23-м дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ Джэрмэншык къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 156

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: