Псалъэжь: Дыщэр куэншыбым хэлъкIи улъийкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

КхъуэIуфэ Хьэчим (Бгъэнокъуэ Хь.)

(1940)

КхъуэIуфэ Хьэчим (Бгъэнокъуэ Хь.)КхъуэIуфэ Хьэчим Хьэбас и къуэр Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1940 гъэм февралым и 10-м къыщалъхуащ. 1964 гъэм КъэбэрдейБалъкъэр университетыр къиуха нэужь, республикэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм я редакцэхэм, телевиденэм щылэжьащ. Хамэ къэрал ис ди хэкуэгъухэм культурэ и лъэныкъуэкIэ дыпыщIауэ щытынымкIэ Советскэ обществэм («Хэку» обществэ) Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм жэуап зыхь и секретару, партым и обкомым печатымкIэ, телевиденэмкIэ, радиомкIэ и секторым и унафэщIу, КъБР телевиденэмрэ радиомкIэ и къэрал комитетым и тхьэмадэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ. 1998 гъэм КъБР-м и ТхакIуэхэм я Союзыр зыуэ щызэгухьэжым абы и унафэщIу хахащ.

КхъуэIуфэм и тхыгъэхэр печатым къытохуэ 1959 гъэм щыщIэдзауэ. Ар тхылъ, газетеджэхэм фIыуэ къацIыху республикэм и общественно-политическэ, культурнэ гъащIэм, хамэ къэрал ис адыгэхэм я тхыдэм, культурэм ятеухуауэ къытригъэдза тхыгъэхэмкIэ, радио, телевиденэкIэ къатхэмкIэ, езыр адыгэбзэкIи, урысыбзэкIи матхэ.

Журналист, общественнэ лэжьыгъэмрэ литературэм хуэлэжьэнымрэ зэдихьурэ, КхъуэIуфэ Хьэчим тхылъ зыбжанэ къыдигъэкIащ. Абыхэм яхэтщ усэ, повесть, рассказ сборникхэр, литературнэ критикэмрэлитературоведенэмрэ ятеухуа лэжьыгъэ. КхъуэIуфэм статья, очерк куэд, и тхылъхэм я Iыхьэ щхьэхуэхэр триухуащ адыгэ культурэм и тхыдэр джыным, лъэпкъ тхыбзэр къызэрежьар зэфIэгъэувэжыным, хамэ къэрал къихута ди лъэпкъэгъухэм я адэжь Хэкум къыхуаIэ фIылъагъуныгъэм и инагъыр къэгъэлъэгъуэным. Абы и тхыгъэхэрщ адыгэ тхакIуэ Iэзэхэу хьэрып, тырку литературэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм я цIэр япэу ди деж щызыгъэIуар.

КхъуэIуфэм и усэ, прозэ, критикэ, публицист тхыгъэхэр традзащ Налшык, Черкесск, Майкоп, Москва, Ростов, Тбилиси, нэгъуэщI щIыпIэхэми къыщыдэкI газетхэм, журналхэм, сборник щхьэхуэхэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 121

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: