Псалъэжь: Къомыщэжынур уи анэмрэ уи нитIымрэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къущхьэунэ Алексей (Т. Муратов)

(Т. Муратов)

(1942)

Къущхьэунэ Алексей (Т. Муратов)Къущхьэунэ Алексей Шагъир и къуэр Тэрч районым хыхьэ Урожайнэ къуажэм 1942 гъэм апрелым и

12-м къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, ар щIотIысхьэ ухуакIуэхэр щагъэхьэзыр Налшык дэт училищэм. Ар къеухри пIалъэкIэ Налшык къалэ щекIуэкI ухуэныгъэхэм щолажьэ. ИужькIэ Къущхьэунэр КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым щоджэ, дзэм къулыкъу щещIэ.

1966-1972 гъэхэм районнэ, республиканскэ газетхэм, телевидением, ВЛКСМ-м и обкомым щолажьэ, 1972-1976 гъэхэм «Советская молодежь» газетым и редакторщ.

1978-1982 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и инструктор, отделым и унафIэщIым и къуэдзэ къалэнхэр егъэзащIэ.

1982 щегъэжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэр гостелерадиом и тхьэмадэм и къуэдзэщ. 1987 ар ягъэув УФ-м ЛитфондымкIэ и Къэбэрдей-Балъкъэр отделенэм и директору.

1994-1995 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым урысыбзэкIэ тхэ тхакIуэхэм я организацэм и унафэщIщ.

Къущхьэунэ Алексей 1961 гъэм щегъэжьауэ и тхыгъэхэр дунейм къытохьэ. Ахэр щIэх-щIэхыурэ къытохуэ «Смена», «Дон», «Сельская молодежь», «Знаменосец», «Литературнэ Къэбэрдей-Балъкъэр» журналхэм, нэгъуэщIхэми.

 Къущхьэунэр ТхакIуэхэм я союзым 1979 гъэ, Журналистхэм я союзым 1972 гъэ лъандэрэ хэтщ.

Алексей и къалэмыпэм къыщIэкIащ документальнэ фильм, уэрэдхэм я текст зыбжанэхэр. Абы и тхыгъэхэр зэрадзэкIащ абхъаз, грузин, украин, осетин, шэшэн, польшэ, финн, венгер бзэхэмкIэ. Къущхьэунэм и творчествэм теухуа псалъэмакъ гуапэхэр жызыIахэм ящыщщ КIыщокъуэ А., Къулйй Къ., критикхэу Сокъур М., Дементьев В., Полухинэ Л., Алиевэ С., нэгъуэщIхэри.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 72

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: