Псалъэжь: Шыдыр фызышэм щраджэм.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Къумыкъу Мэмдухь

(1940)

Къумыкъу МэмдухьКъумыкъу Мэмдухь Хьэсэн и къуэр 1940 гъэм августым и 10-м Сирием щыщ Хъышней адыгэ къуажэм къыщалъхуащ. Хъышнейри адрей адыгэ къуажэхэу Къунейтрэ къалэм и Iэхэлъахэхэм исахэри 1967 гъэм хьэрып-журт зауэм и мафIэм хисхьащ. Мэмдухь щIалэ дыдэу и нэгу щIэкIащ а зауэр. Абы иужькIэ,1992гъэм Хэкум къигъэзэжыху, Мэмдухь Дамаск щыпсэуащ, абы дэт университетым щеджащ, ар къиуха нэужь, хьэрып къэрал зыбжанэм (Алжирым, Сухьэдийм, Сирием) егъэджакIуэу щылэжьащ, Дамаск щызэхэт Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэм жыджэру хэтащ.

Адыгэбзэ щадж еджапIэ Сирием зэримытым къыхэкIкIэ адыгэбзэр езыр-езырурэ иджащ, абы иротхэ. Мэмдухь и тхыгъэхэр хьэрыпыбзэкIэ къыщыдэкIащ Дамаски, Аммани. Хьэрып къэралхэм щыпсэу адыгэхэм папщIэ зэридзэкIыурэ Дамаск къыщыдигъэкIащ ди тхакIуэхэм я тхыгъэ зыбжанэ, нарт хъыбархэр.

Мэмдухь 1992 гъэм Хэкум къигъэзэжауэ, Налшык щопсэу, ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 110

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: