Псалъэжь: ХьэщIэр куэдрэ исIмэ, шхуэдыгъу мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Къуэдзокъуэ Хьэсэн

(1935-1996)

Къуэдзокъуэ ХьэсэнКъэбэрдей-Балъкъэрым культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэу щыта Къуэдзокъуэ Хьэсэн Алисахь и къуэр Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1935 гъэм февралым и 18-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

Хьэсэн и адэ Алисахь яхэтащ 30 гъэхэм ТIуащIэм «Джэдыкъуэ плъыжь» колхозыр щызыухуахэм, иужькIэ абы и тхьэмадэуи лэжьащ.

Сабийуэ, и ныбжьыр илъэс зыщыплIым фIэмыкIауэ, и адэ-анэр щхьэщыкIащ. Зеиншэу къэна щIалэ цIыкIур 1945 гъэ пщIондэ щыIащ и адэ къуэшым и деж. А гъэ дыдэм Хьэсэн сабийхэм я унэм (детдомым) ират. 1950 гъэм абы илъэсибл классыр къыщеух, иужькIэ республиканскэ школ-интернатым и еджэныгъэм щыпещэ. 1955-1958 гъэхэм Хьэсэн щоджэ Москва щыIэ Государственный институт театрального искусства им. Луначарского жыхуиIэм и актерскэ факультетым.

Налшык къигъэзэжа нэужь, ар щолажьэ къэбэрдей театрым. 1961-1962 гъэхэм Хьэсэн культурэмкIэ министерствэм и инспектор нэхъыжьу мэлажьэ. 1962 гъэм щегъэжьауэ дунейм ехыжыху Хьэсэн иролажьэ гурэ псэкIэ езыр сыт щыгъуи дэзыхьэхыу щыта журналист IэщIагъэм: 1962-1969 гъэ пщIондэ «Советская молодежь» газетым. 1969-1996 гъэхэм телевидением.

Хьэсэн зыкъигъэлъэгъуащ зэдзэкIакIуэ Iэзэу. Абы зэридзэкIа тхыгъэхэм ящыщщ: Шекспир и «Отеллэр»,Мольер и «Жорж Данденыр», Лопе де Вега и «Овечий источникыр», ОНил и «Последняя остановкэр», нэгъуэщIхэри.

УрысыбзэкIэ тхар адыгэбзэкIэ зэридзэкI къудейм къыщымынэу, Хьэсэн адыгэ тхакIуэхэм, усакIуэхэм (Мысачэ Петр, Елгъэр Кашиф) я тхыгъэ щхьэхуэхэр урысыбзэкIэ зэридзэкIащ.

Хьэсэн адыгэбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъэхэм ящыщщ Лермонтовым, Симоновым, Гамзатовым, С.Капутикян сымэ я усэхэр, нэгъуэщI хамэ къэрал усакIуэхэм я тхыгъэхэр.

Къэбэрдей театрым папщIэ Хьэсэн зэридзэкIа тхыгъэхэм щыщщ А. Толстой и «Орел и орлица», В. Шукшин и «Деловые люди», Булгаковым и «Собачье сердце», Мольер и «Мещанин во дворянстве».

УрысыбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъэхэщ IутIыж Борис и «Тыргъэтауэр», КъардэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ».

Хьэсэн и очерк хьэлэмэтхэр куэдрэ газетхэм, журналхэм, тхылъ щхьэхуэхэм къытехуащ.

Къуэдзокъуэ Хьэсэн октябрым и II-м 1996 гъэм дунейм ехыжащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 113

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: