Псалъэжь: ЗылъэкI и джатэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

Къэплъыхъуэр

КIыщокъуэ Алим

(1914-2001)

КIыщокъуэ АлимСоциалистическэ лэжьыгъэм и лIыхъужь, Къэбэрдей-Балъкъэр республикам и цIыхубэ усакIуэшхуэ КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр Шэджэм районым щыщ Щхьэлыкъуэ къуажэм 1914 гъэм июлым и 22-м къыщалъхуащ. МэкъумэшыщIэ унагъуэм щыщ Алим цIыкIу щIыкIэ зыхещIэ адыгэ уэрэдхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ ящIэлъ гурыщIэ уэрхэр.

Къуажэ школыр къиуха нэужь, 1928 гъэм КIыщокъуэр Бахъсэн окружной мэкъумэшхозяйственнэ школым щIотIысхьэри ехъулIэныгъэкIэ ар къеух. Абы иужькIэ Алим 1931 гъэм Севернэ Осетием и къалащхьэм щыIэ пединститутым щIотIысхьэри, 1935 гъэм ар къеух. А гъэ дыдэм щыщIэдзауэ КIыщокъуэм япэ щIыкIэ егъэджакIуэ щагъэхьэзыр курсхэм, итIанэ педагогическэ рабфакым урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ щрегъаджэ. 1936 гъэм и бжьыхьэм Алим Москва аспирантурэм щыщIотIысхьэ. Аспирантурэр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужькIэ, ар Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и директору мэлажьэ, Хэку зауэшхуэр къэхъеиху.

И творчествэм и инагъкIи, абы къызэщIиубыдэ темэхэмкIи, ар зытепсэлъыхь IуэхугъуэхэмкIи, езым и поэтическэ IэзагъымкIи КIыщокъуэр ди тхакIуэ пажэхэм ящыщ зыщ. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэ щэ бжыгъэхэр, поэмэ зыбжанэ, роман хьэлэмэтхэр, пьесэхэр, киносценарие.

Иужьрей илъэсхэм КIыщокъуэм и зэфIэкIыр нэхъри хэхъуащ, ди зэманым и тхакIуэ цIэрыIуэхэм лъэ быдэкIэ яхэуващ и тхыгъэ нэхъыфIхэмкIэ.

КIыщокъуэ Алим и тхыгъэхэм пщIэшхуэрэ мыхьэнэ инрэ зэраIэм и щыхьэтщ абыхэм щыщ зыкъом СНГ-м, Россием, нэгъуэщIыпIэхэм щыпсэу лъэпкъхэм (азербайджаныбзэкIэ, украиныбзэкIэ, урысыбзэкIэ, лакыбзэкIэ, латышыбзэкIэ) я бзэкIи хамэ къэралыбзэкIи (англыбзэкIэ, французыбзэкIэ, чехыбзэкIэ) къызэрыдэкIар.

КIыщокъуэм и тхыгъэхэр нэхъыбэу зытеухуар адыгэ лъэпкъым и тхыдэмрэ и псэукIэщIэмрэщ, и лэжьэкIэмрэ хъуэпсапIэхэмрэщ, и нэгу щIэкIахэмрэ и фэм дэкIхэмрэщ.

КIыщокъуэ Алим зи поэтическэ зэфIэкIыр быдэу зэфIэува усакIуэщ. Абы щIыхь пылъу зэрехьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и народнэ усакIуэ цIэ лъапIэр.

КIыщокъуэр дапщэщи хущIокъу IуэхущIафэхэр зи бэ ди лъэхъэнэм лIыхъужь макъкIэ зригъэIэтыну. Абы къыхэкМэ усакIуэм и усэхэми зи гугъу ящI цIыхухэр нэхъыбэм хахуэщ, бжьыфIэщ, хьэлэлщ, ткIийщ, фIыгъуэм хуопабгъэ.

КIыщокъуэм и тхыгъэхэм нэхъыбэу щытлъагъур ди лъэхъэнэм къэхъуа щIэблэм и гъащIэрщ, и гурылъхэрщ. А щIэблэр Алим еIэт, лIыгъэм и макъамэкIэ егъэдахэ.

Лъэхъэнэм дэбэкъуэныр и нэрыгъыурэ иужьрей тхыгъэхэм КIыщокъуэм къыщеIэт гъащIэ зи нэгу щIэкIа, дунейм и пIалъэ зыщIэ цIыхум и гупсысэхэр, ауэ нобэрей гъащIэм ахэр зэрыпэджэжыр лъэпкъ тхыдэм, культурэм, псэукIэм къыдэгъуэгурыкIуэ фащэхэр мурад щхьэхуэ гуэрым епхауэ къигъэщIэращIэурэщ. 2000 гъэм КIыщокъуэм хуагъэфэщащ Къандур Мухьэдин игъэува «Миллениум» саугъэтыр

Иужьрей илъэсхэм Алим Мэзкуу щыпсэуащ. 2001 гъэм январым и 29-м дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуажэм.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
Бгы лъапэхэм деж. Усэхэр. Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1941.
Шум и гъуэгу. Усэхэмрэ поэмэхэмрэ. Н., Къэбэрдей Госиздат, 1946.
Елбэздыкъуэ. Н., Къэбэрдей къэрал тхылъ тедзапIэ, 1948.
Бажэ пшынэ. Н., Къэбэрдей къэрал тхылъ тедзапIэ, 1948.
ЩIалэгъуэ щIыналъэ. Н., Къэбэрдей къэрал тхылъ тедзапIэ, 1949.
Партыр ди пашэу. Усэхэр, уэрэдхэр, поэмэхэр. Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1953.
Тисей. Поэмэ. Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1955.
Усэхэмрэ поэмэхэмрэ. Н., Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1956.
Хъуэпсэгъуэ нур. Роман. ТхылъитIу. Н., Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1960.
Мывэ хуабэ. Усэхэр. Н., Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1964.
Мазэ ныкъуэ щхъуантIэ. Роман. Н., Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1966.
Дамыгъэ. Усэхэмрэ поэмэхэмрэ. П., «Эльбрус», 1969.
Батырыбжьэ. Усыгъэхэр. Н., «Эльбрус», 1977.
Матэгъуэ. Усэхэр. П., «Эльбрус», 1980.
Бажэ пшынэ. Усэу тха таурыхъ. Н., «Эльбрус», 1982.
Тхыгъэхэр. ТомиплIым щызэхуэхьэсауэ. Н., «Эльбрус», 1984-1986.
Усэхэр. Н., «Эльбрус», 1988.
Лъапсэ. Роман. Н., «Эльбрус», 1994.
Хъыбархэр.Н., «Эльбрус», 1999.
Щхьэлыкъуэ. Усэхэр.Н., «Эльбрус»,2001.
Тхыгъэхэр. Томихым щызэхуэхьэсауэ. Н., «Эльбрус»,2004-2007.

Том 1 .Усэхэмрэ поэмэхэмрэ (2004).
Том 2. Хъуэпсэгъуэ нур.Роман (2005).
Том 3. Эмирым и сэшхуэ. Мазэ ныкъуэ щхъуантIэ.Романхэр (2005).
Том 4. Щынэхужьыкъуэ. Нал къута. Кхъужьыфэ. Романхэр (2006).
Том 5. Лъапсэ.Роман (2006).
Том 6. Рассказхэр. Повесть. Пьесэхэр (2007).

УрысыбзэкIэ
Стихи. М., «Сов. писатель», 195I.
В новом доме. Стихи и поэма. М., «Сов. писатель», 1955.
Тисовое дерево. Поэма. Нальчик, «Кабардинское кн. изд.», 1955.
Долголетие. Стихи. Нальчик, «Каб.-Балк. кн. изд.», 1957.
Кешоков А. П. и Крене В. И. Лавина с гор. Лит. сценарий худож. фильма. Нальчик, «Кабард.-Балк. кн. изд.», 1957.
Стихотворения. Поэмы. М., «Гослитиздат», 1957.
Тисовое дерево. Поэма. М., «Детская литература», 1958.
Стихотворения. Поэма. («Земля молодости»). М., «Гослитиздат», 1959.
Живое седло (Кавказская повесть). М., «Детгиз», 1961.
Чудесное мгновение. Роман. М., «Сов. писатель», 1961.
Чудесное мгновение. Роман. Нальчик, «Каб.-Балк. кн. изд.», 1962.
Желаю здоровья! Стихи. М., «Правда», 1964.
Избранное. В 2 кн. Нальчик, «Кабард.-Балк. кн. изд.», 1964.
Заоблачные люди. Стихи. М., «Дет. лит-ра», 1964.
Согретые камни. Стихи. М., «Сов. писатель», 1964.
Чудесное мгновение. Роман. М., «Известия», 1964.
Бабий приказ. Стихи. М., «Правда», 1965.
У меня в гостях. Стихи. М., «Сов. Россия», 1966.
Стихи. Нальчик, «Кабард.-Балк. кн. изд.», 1967.
Зеленый полумесяц. Роман. М., «Известия», 1969.
Тавро. Стихи. М., «Сов. писатель», 1969.
Плечом к плечу. Стихи и поэмы. Н., «Эльбрус», 1970.
Вершины не снят. Роман. В 2-х кн. М., «Сов. Россия», 1970.
Избранная лирика. М., «Молодая гвардия», 1971.
Сломанная подкова. Роман. М., «Молодая гвардия», 1973.
Сломанная подкова. Роман. Пер. В. Солоухина. М., «Молодая гвардия», 1973.
Вид с белой горы. Автобиографическая повесть. М., «Современник», 1974.
Вершины не спят. Роман. М., «Сов. писатель», 1973.
Земля добра и винограда. Стихи и поэма. М., «Современник», 1973.
Сломанная подкова. Роман.М., «Воениздат», 1974.
Талисман. М., «Сов. Россия», 1976.
Восход луны. Роман. М., «Сов. писатель», 1977.
Вид с белой горы. Изд. 2-е дополн. Библиотека. «О времени и о себе». М., «Современник», 1977.
Восход луны. Роман. М., «Сов. писатель», 1977.
Сломанная подкова. Роман. М., «Молодая гвардия», 1971.
Напутствие. Стихи. М., «Дет. лит.», 1978.
Звездный час. Стихи. М., «Современник», 1979.
Стихи-стрелы. М., «Современник», 1981.
Грушевый цвет. Роман. М, «Молодая гвардия», 1981.
Свет в окне. Стихи и поэмы. М., «Сов. писатель», 1982.
Собрание сочинений. В 4-х томах. М., «Худ. лит-ра», 1981; 1982.
Долина белых ягнят. Роман. М., «Сов. Россия», 1982.
Книга утра. Стихи. М., «Сов. писатель», 1983.
Синие горы Кавказа. Стихи. Н., «Эльбрус», 1985.
Поднять на смех. Стихи. М., «Современник», 1985.
Мед воспоминаний. Стихи и поэма. М., «Современник», 1987.
Долина белых ягнят. Романы. М., «Сов. Россия», 1989.
Корни. Роман. Перевод с кабард. Л.Маремкуловой. Н., «Эльбрус», 2009.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 321

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: