Псалъэжь: Хамэр гъэшэраши унэр гъэшэрыуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

КIурашын БетIал

(1932-2001)

КIурашын БетIалЛитературовед, зэдзэкIакIуэ, тележурналист Iэзэ КIурашын БетIал Мухьэмэд и къуэр Дзэ-лыкъуэ районым щыщ Дзэлыкъуэкъуажэ 1932 гъэм июлым и 18-м къыщалъхуащ.
1939-1949 гъэхэм къуажэ школым щеджащ. ИлъэскIэ Дзэлыкъуэ район связым и конторэм щылэжьащ.
1950гъэм Къэбэрдей пединститутым и историко-филологическэ факультетым щIотIысхьэри 1954 гъэм къеух. А гъэ дыдэм Москва А. В. Луначарскэ и цIэкIэ щыIэ Театральнэ институ-тым щIэс къэбэрдей студием адыгэбзэмкIэ щригъэджэну ягъакIуэ.
1957гъэм Налшык къашэжри «Iуащхьэмахуэ» журналым критикэмрэ драматургиемкIэ и от-делым и редактору ягъэув. Абы илъэсищкIэ щылэжьауэ КъБАССР-м и телевиденэм и редак-тор нэхъыщхьэу, иужькIэ литературно-драматическэ вещанэм и редактор нэхъыжьу 1996 гъэ пщIондэ мэлажьэри, 1997 гъэм пенсэм макIуэ. Ауэ ар нобэ къыздэсым телевиденэми лъэпкъ культурэми и лэжьакIуэ мыщхьэхыжщ. БетIал ди литературэм хуэлажьэ цIыху гуащIафIэщ. Ар нэхъыбэу къызэрацIыхур и Iэдакъэ къыщIэкIа литературовед, искусствовед лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэрщ, IуэрыIуатэм теухуа тхыгъэхэрщ.
БетIал телевиденэм и адыгэ вещанэр зэфIэгъэувэным и зэфIэкIыр езыхьэлIа цIыхущ. Абы къызэригъэпэщурэ иригъэкIуэкIа «ХьэщIэщ» фольклор-этнографическэ журналым емыплъа, ар фIыуэ зымылъэгъуа куэд ису къыщIэкIынкъым ди республикам. Апхуэдэщ БетIал тхакIуэхэм, культурам, искусствам и лэжьакIуэхэм ятеухуауэ и Iэдакъэ къыщIэкIа творческэ портретхэр, теле-кино очеркхэр, телепостановкэхэр, нэгъуэщIэсэри.
КIурашын БетIал УФ-м и Журналистхэми ТхакIуэхэми я союзым хэтащ.
2001 гъэм накъыгъэм и 22-м ар дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ Налшык къалэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 76

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: