Псалъэжь: Къемэтмахуэр зэхуэдипIалъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

КIуантIэ Iэзид

(1930-2008)

КIуантIэ IэзидКIуантIэ Iэзид ТIмаш и къуэр Тэрч районым щыщ Дей къуажэм 1930 гъэм октябрым и 10-м къыщалъхуащ. Къуажэ школым 1938 гъэм щIэтIысхьэри ар 1945 гъэм къиухащ.

1945 гъэм Iэзид щIотIысхьэ Налшык дэт педучилищэм, ар 1948 гъэм къеухри къуажэ школым егъэджакIуэу егъэзэж. 1948-1949 гъэхэм еплIанэ классым и егъэджакIуэу мэлажьэ, 1949 гъэм пэщIэдзэ къуажэ школым и заведующщ.

1949гъэм КIуантIэ Iэзид Къэбэрдей педагогическэ институтым и историко-филологическэ факультетым щIотIысхьэри 1953 гъэм къеух. А гъэ дыдэм и июль мазэм щыщIэдзауэ ар «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм япэ щIыкIэ редактору, итIанэ политическэ литературэмкIэ редакцэм и редактор нехъыщхьэу, литературэр урысыбзэкIэ къыдэгъэкIынымкIэ редакцэм и заведующу щолажьэ. КIуантIэ Iэзид Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я союзхэм хэтщ.

КIуантIэ Iэзид сабийхэм яхуэтхэ тхакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщ зыщ. Ар тотхыхь дуней дыкъэзыухъуреихьым къыщыхъу-къыщыщIэхэм, мэзым щIэс псэущхьэхэм («Мэз лъагъуэхэм», «Фэеплъ»), нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм щезауэм совет цIыхухэм зэрахьа лIыхъужьыгъэхэм («Лыгъей нэз»), школакIуэхэм я гъащIэм, я IуэхущIафэхэм, абыхэм я зэхущытыкIэхэм («Гуэл Iуфэм», «Къахьэхуащ», «Уэ ухэт?», «Лъэмыж», «Iэминат») нэгъуэщIхэми.

ТхакIуэм и лIыхъужь цIыкIухэр нобэ дэ къыддэпсэу, махуэ къэси дызрихьэлIэ цIыхухэрщ. Къигупсысауэ абыхэм зыри яхэткъым, я хьэл-щэнкIэ, я дуней тетыкIэкIэ, я гупсысэкIэкIэ дэтхэнэ цIыху къызэрыгуэкIхэми ещхьыркъабзэщ. Егъэлея лъэпкъ хэмылъу, абы цIыкIухэм я образ удэзыхьэххэр ди пащхьэм кърегъэувэ, адэкIэ къэкIуэнум ухуэпIащIэу, абы и тхыгъэхэр гум дыхьэу щIыбоджыкI.

ТхакIуэм и лIыхъужьхэм куэду яхэтщ «щIалэфI», «хъыджэбзыфIэ цIыкIухэр, «жыIэдаIуэхэр». Абыхэм уащрохьэлIэ «жыIэмыдаIуэхэми», «къуейщIейхэми». Iэзид и тхыгъэхэм хэтщ рассказ гуузхэри, ауанхэри, гушыIэхэри, дыхьэшхэнхэри.

КIуантIэм зэхуихьэсыжри къыдигъэкIащ гъэсэныгъэ и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ таурыхъхэу, цIыхубэм яIурылъ хъыбарыжьхэу куэд дыдэ.

Iэзид и Iэдакъэм къыщIэкIащ сабийхэм папщIэ по-вестхэр, рассказхэр, таурыхъхэр, хъыбархэр зэрыт тхылъ тIощIым нэблагъэ. Абыхэм ящыщ куэдыр, учебникхэм ихуауэ, цIыкIухэм ядж. Абы и тхыгъэхэр адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къыдокI, республиканскэ газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Нур» журналхэм къытохуэ.

Езым и IэдакъэщIэкIхэм нэмыщI, Iэзид урысыбзэкIэ тха художественнэ, политическэ литературэр адыгэбзэкIэ зэредзэкI.

КIуантIэ Iэзид наградэу иIэщ: «За доблестный труд» медаль, КъБАССР-м и Верховнэ Советым и Почетнэ грамотэ, «Къэбэрдей-Балъкъэрым культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ.

КIуантIэ Iэзид 2008 гъэм декабрым и 12-м дунейм ехыжащ.

Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 94

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: