Псалъэжь: Джэдур лым лъэмыIэсмэ «мэ щоу» жеIэр.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Къэплъыхъуэр

КIэщт Мухьэз

(1937)

КIэщт МухьэзКIэщт Мухьэз Хъусин и къуэр Прохладнэ районым щыщ Къэрэгъэш къуажэм 1937 гъэм декабрым и 25-м къыщалъхуащ. 1956 гъэм къуажэ школыр къиухащ. А гъэм ар ираджащ дзэм къулыкъу щищIэну. Армэм здэщыIэм ар иджыри елэжьырт школым щIэсу къызыщIидза и лэжьыгъэм усэ тхыным, ар къехъулIэрт адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. Мыбы и тхыгъэхэм щыщхэр къытрадзауэ щытащ Новосибирскэ военнэ округым и газет напэкIуэцIхэм 1957-1958 гъэхэм. Абы къищынэмыщIауэ, «Красноярская правда», «Заря востока», Туркменистаным и военнэ округым и газетхэм, «Iуагцхьэмахуэ», «Нур» журналхэм, «Ленин гъуэгу» газетым.

Армэм взводым и комсоргыу здэщыIэм, тхакIуэр сэлэтым и гъащIэм нэхъ куууэ хохьэ, яку дэлъ зэныбжьэгъуныгъэхэр зыхещIэ, усэ тхыным нэхъ хэкъузауэ йолэжь. Апхуэдэу итха усэхэм ящыщщ «Братья», «Пограничник», «На взлетной полосе», нэгъуэщIхэри. Ахэр 1957 гъэм «Красноярская правда» газетым къытрадзащ.

Дзэ къулыкъур иуха нэужь, 1960 гъэм Мухьэз щIотIысхьэ Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтым. Ар 1965 гъэм къеухри щалъхуа щIыналъэм къегъэзэж. Зи къару илъыгъуэ тхакIуэм и лэжьыгъэр журналистикэм ирепх, «Ленин гъуэгу» газетым мэув. ИужькIэ ар щолажьэ «Iуащхьэмахуэ» жур-налым, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм.

КIэщтым и усэхэр, поэмэхэм щыщ пычыгъуэхэр къытрадзэ Къэрэшей-Шэрджэсым и «Ленин нур» газетым, республиканскэ газетхэмрэ журналхэмрэ, «Дружба народов», «Огонек» журналхэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 91

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: