Псалъэжь: ЗэхэкIыр губжьым къыхокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

КIэрэф Мухьэмэд

(1922-1993)

КIэрэф МухьэмэдКIэрэф Мухьэмэд Жанхъуэт и къуэр июлым и 16-м 1922 гъэм Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. И ныбжьыр балигъыпIэм имыувауэ колхозым хыхьащ, Iэпщэ къару лэжьыгъэр зищIысыр игъэунэхуащ. ПэщIэдзэ щIэныгъэр езыр щалъхуа жылэм щызэригъэгъуэтащ. Абы школым и ебланэ классыр къиухыху щеджащ. ИужьыIуэкIэ еджэным гу хуэзыщIа щIалэм и щIэныгъэр щыхегъахъуэ Налшык къалэ къыщызэIуаха, пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр курсым.

1939 гъэм абы лэжьэну щрегъажьэ и IэщIагъэ игъуэтамкIэ езыр щалъхуа и жылэм. Сабийхэр адыгэбзэрэ урысыбзэкIэ ирегъаджэ. А гъэсэныгъэ-ущииныгъэ IэнатIэм ар пэрытщ илъэс зыбжанэкIэ. А илъэсхэм яку къриубыдэу абы хузэфIокI пединститутыр заочнэу къиухыжынри. 1951 гъэм щыщIэдзауэ1954гъэм нэсыху Мухьэмэд Щхьэлыкъуэ куажэм дэт курыт школым и директору мэлажьэ. 1954-1959 гъэхэм егъэджакIуэхэм я Iэзагъэр, щIэныгъэр щыхагъахъуэ институтым и директорщ. 1959-1967 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр республикам щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэу мэлажьэ. 1969-1975 гъэхэм егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэм методисту щолажьэ. 1975-1979 гъэхэм Налшык къалэ дэт 13-нэ школым и директорщ.

И ныбжьыр илъэс 71-иту июлым и 2-м 1993 гъэм Мухьэмэд дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.

Мухьэмэд къызэгъэпэщакIуэ ахъырзэмант, лэжьакIуэ псэемыблэжт.

Иужьрей илъэсхэм ди литературэм къыхыхьа тхыгъэ нэхъыфIхэм ящыщу къалъытащ КIэрэф Мухьэмэд и повестхэр.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
ЛIыжь хъыбархэр. ПовеститI. Налшык., «Эльбрус», 1990.
ЛIыжь хъыбархэр (ЕтIуанэ тхылъ). Налшык., «Эльбрус», 1993.
Лъэужь е лIэужь. ЛIыжь хъыбархэр.- Налшык., «Эльбрус», 2009.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 115

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: