Псалъэжь: Джатэ ихам хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

КIэрашэ Тембот

(1902-1988)

КIэрашэ ТемботКIэрашэ Тембот Мыхьэмэт и къуэр Адыгей Республикэм хыхьэ Куэшхьэблэ къуажэм 1902 гъэм къыщалъхуащ. 1913 гъэм ар щIэтIысхьащ Уфа къалэм дэт «Галия» мыдрисэм егъэджакIуэ щагъэхьэзыру иIэ семинарием, ауэ япэ дунейпсо зауэм Тембот и еджэныр къызэпиудащ. ИужькIэ ар щеджащ Краснодар политехническэ институтым, Москва дэт промышленно-экономическэ институтым. КIэрашэр адыгеибзэкIэ Мейкъуапэ къыщыдэкI газетым и редактор нэхъыщхьэу, къэрал тхылъ тедзапIэм и унафэщIу, щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и директору, Краснодар егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру дэт институтым и доценту лэжьащ.

Пасэу тхэн щIидзащ КIэрашэм, ауэ Хэку зауэшхуэм иужь лъэхъэнэрщ и творчествэм нэхъ зыщиужьар, и къулеягъ псомкIи зыкъыщызэIуихар. 1947 гъэмдунейм къытехьащ «Гъуэгу насыпыфIэ» романыр, 1948 гъэм а тхыгъэ хьэлэмэтым къыхуагъэфащэ Совет Союзым литературэмкIэ и Къэрал саугъэтыр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 230

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: