Псалъэжь: Гъэм и зы махуэм щIымахуэм уегъашхэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

КIэмыргуей Толэ

(1939-2007)

КIэмыргуей ТолэКIэмыргуей Толэ Жантемыр и къуэр Дзэлыкъуэ куейм щыщ Малкэ къуажэм 1939 гъэм августым и 3-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, лэжьапIэ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытащ. 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ 1969 гъэм нэсыху Малкэ шы завод № 34-м щыIэ Приречнэ курыт еджапIэм лаборанту щылэжьащ. 1969 гъэ лъандэрэ нобэм къэсыху КIэмыргуейр япэ щIыкIэ библиотекэм и унафэщIу иужькIэ пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу мэлажьэ, бзэмрэ литературэмрэ класс нэхъыжьхэм щрегъэдж. Толэ классщIыб лэжьыгъэмрэ гъэсэныгъэмкIэ директорым и къуэдзэу лэжьащ илъэс куэдкIэ. КъБКъУ-м и филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэр заочнэу къеух 1975 гъэм. Иджыпстуи Толэ а курыт еджапIэ дыдэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щыегъэджакIуэщ. КIэмыргуейр ТхакIуэхэм я союзым 1991 гъэ лъандэрэ хэтщ.

КIэмыргуейр усакIуэ, тхакIуэ къудейкъым, атIэ жылагъуэ Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэми жыджэру хэтщ. Ар щыплъагъунущ курыт еджапIэхэм, къуажэ клубхэм ирагъэблэгъауэ щIэблэм и пащхьэм гъэсэныгъэущииныгъэ IуэхукIэ къыщыпсалъэу. Толэ макъамэ зэхелъхьэф, макъ гуакIуэ иIэщ, уэрэдыжьхэр екIуу егъэзащIэ. Ар хэтащ «Лъэпкъым и гъуджэ» псалъащхьэм щIэту республикэм щекIуэкIа телевизионнэ зэпеуэныгъэм, уэрэдыжьхэм я фестивалу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмк1э 1997 гъэм Шэрджэсым щы1ам; абыхэм Толэ лауреат щыхъуащ, саугъэтхэр къыхуагъэфэщащ.

КIэмыргуейм и усэхэр, рассказхэр, новеллэхэр, уэрэдхэр къытохуэ газетхэм, журналхэм, радиок1и телевиденэкIи къатт. КIэмыргуей Толэ 2007 гъэм октябрым и 30-м дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 151

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: