Псалъэжь: Джэду гъунэгъурыпщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Къэжэр Петр

(1935)

Къэжэр ПетрКъэжэр Петр Хьэиб и къуэр Тэрч районым хыхьэ Арыкъ (Борыкъуей) къуажэм 1935 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Ар щеджащ республиканскэ школ-интернатым. 1954 гъэм къиухри, а гъэ дыдэм Налшык дэт Къэрал пединститутым и историко-филологическэ факультетым и отделенэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щыхуеджэм щIэтIысхьащ. Ар къиуха нэужь,1959гъэм Петр телевидением и студием редакторсценаристу щолажьэ. ИужькIэ тхылъ тедзапIэм худо-жественнэ литературэмрэ сабий литературэмкIэ редактору щытащ. 1982-1997 гъэхэм Къэжэрыр лэжьащ «Нур» сабий журналым и редактор нэхъыщхьэу. Сабийхэм папщIэ Къэбэрдейм япэу щагъэува «Кхъужьгъэжей» оперэм и либреттэр Къэжэрым итхащ. Ар ящыщ зыщ КъБР-м и гимныр зытха усакIуэ гупым. Мы зэманым Къэжэрыр ТхакIуэхэм я союзым и лэжьакIуэщ. 1971 гъэ лъандэрэ ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.

Къэжэрым и усэхэр теухуащ ди нобэрей цIыхухэм, лэжьакIуэфIхэм. Ахэр лиричнэщ, Хэкум, цIыхубэм, зэманым, лэжьыгъэм, лъагъуныгъэм, пэжыгъэм, природэм сытым ар темытхыхьами, хущIокъу гупсысэ жанкIэ, бзэ гурыIуэгъуэкIэ къиIуэтэну.

УсакIуэм куэд хелъхьэ сабий литературэм зиужьыным: мыбы иIэщ IуэрыIуатэм къытрищIыкIыжауэ тхыгъэ куэд, сабий усэ цIыкIухэр. Къэжэр Петр и усэхэм композитор куэдхэм макъамэ щIагъэуващ икIи ди республикам щыцIэрыIуэщ.

Къэжэрым иIэщ наградэхэу «За освоение целинных земель» (1957, 1958 гъгъ.), «Отличник печати» знакыр, КъБАССР-м и Госкомиздатым и Почетнэ грамота, ВДНХ-м и дипломрэ медалрэ. (Сабий литературам хилъхьа зыужьыныгъэм папщIэ).

Къэжэр Петр «УФ-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ».


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 405

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: