Псалъэжь: ЛIыр лъэпкъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

Къэжэр Хьэмид

(1938)

Къэжэр ХьэмидКъэжэр Хьэмид ХьэтIутIэ и къуэр Бахъсэн районым щыщ Ислъэмей къуажэм 1938 гъэм сентябрым и 15-м къыщалъхуащ. 1946 гъэм къыщыщIэдзауэ къуажэ школым щеджащ. 1957 гъэм КъБКъУ-м щIотIысхьэри ар ехъулIэныгъэкIэ 1962 гъэм къеух. 1962-1965 гъэхэм Хьэмид адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и аспирантурэм щоджэ. 1967 гъэм бзэщIэныгъэхэмкIэ кандидат цIэр къыфIащ.

Къэжэр Хьэмид студенту зэрыщыт лъандэрэ литературэм дехьэх, республикэм щекIуэкI литературнэ Iуэхухэм хэтщ, газетхэм матхэ.

1967 гъэм сентябрым къыщыщIэдзауэ декабрь хъуху Къэжэрыр Зеикъуэ дэт курыт школ етIуанэм урысыбзэмрэ литературэмрэ щригъаджэу мэлажьэ.

1967гъэм и декабрым къыщыщIэдзауэ филологическэ факультетым урыс литературэмрэ нэгъуэщI къэрал литературэмкIэ кафедрэм щолажьэ, 1977 гъэ лъандэрэ нэгъуэщI къэрал литературэмкIэ кафедрэм щолажьэ, а кафедрэм и доцентщ.

Къэжэр Хьэмид литературнэ критикэм къыхыхьауэ жыпIэ хъунущ етIуанэ курсым щыщIэса илъэсхэм къыщыщIэдзауэ. Абы и япэ художественнэ тхыгъэ кIэщIыр «Псалъэрэ Iуэхурэ» зыфIища рассказыр 1959 гъэм «Ленин гъуэгу» газетым къытехуауэ щытащ. И япэ критическэ тхыгъэр 1962 гъэм «Iуащхьэмахуэ» журналым къытехуащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 196

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: