Псалъэжь: Жыжьэм тIэу сыщылIи, благъэм зэ сыщымылIэкIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Къэшэж Иннэ

(1944-2000)

Къэшэж ИннэКъэшэж Иннэ Инал и пхъур Москва къалэ февралым и 13-м 1944 гъэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ абы щыпсэухэмрэ усэ куэд тезыухуа, зэдзэкIакIуэ Iэзэу щыта Къэшэж Иннэ адыгэ усакIуэу къалъытэ, зэрытхэу щытар урысыбзэми. 1972 гъэм Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературнэ институтыр Москва къыщиухащ. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 1967 гъэ лъандэрэ хэтащ.

Къэшэжым и Iэдакъэм къыщIэкIащ уэрэд 300-м нэблагъэ. УсакIуэр Москва щыпсэуами, Къэбэрдей-Балъкъэрым гукIи псэкIи пыщIауэ, и лъэпкъэгъухэр фIыуэ илъагъуу щытащ. Абы и усэхэм щIэупщIэшхуэ яIащ, нобэр къыздэсми зэIэпах.

Къэшэжым Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр хуагъэфэщауэ щытащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 70

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: