Псалъэжь: Си гъунэгъур мэдыхьэшхри сэри содыхьэшх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд

(1929)

Къэрмокъуэ МухьэмэдКъэрмокъуэ Мухьэмэд Мухьэжид и къуэр Бахъсэн районым щыщ Зеикъуэ къуажэм 1929 гъэм октябрым и 22-м къыщалъхуащ. Къуажэ школ-интернатыр 1947 гъэм къиухащ. Абы иужькIэ Мухьэмэд Налшык дэт пединститутым щIотIысхьэ. Абы щеджэу Мухьэмэд щIидзащ печатым хуэлэжьэн. Студент щIалэм къигъэлъэгъуа корреспондентскэ жыджэрагъым папщIэ,1951гъэм абы къратащ ди республикэм и Верховнэ Советым и Президиумым и ЩIыхь грамотэ. Институтыр къызэриухамкIэ дипломыр иIыгъыу, ар занщIэу ягъэкIуащ «Ленин гъуэгу» газетым, итIанэ ягъэкIуащ радиокомитетым. Илъэс пщыкIузкIэ и унафэщIащ ар «Ленин гъуэгу» газетым культурэмкIэ и отделым. Адрейхэм радиокомитетым и редактор нэхъыжьу пенсэм кIуэху лэжьащ.

Гулъытэншэу къэнакъым Мухьэмэд и IуэхущIафэ дахэхэр. Абы къыхуагъэфэщащ В. И. Лениныр къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу къыдэкIа медалыр, щэнейрэ къратащ ди республикэм и Верховнэ Советым и Президиумым и щIыхь грамотэр, абы къыфIащащ «КъБАССР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр.

ЩIалэ дыдэу журналист IэнатIэ гугъум пэрыувауэ иджыри къыздэсым хуэIэижьу пэрыт, иужьыIуэкIэ художественнэ прозэ тхынми зезытауэ зи произведенэ щыпкъэхэмкIэ лъэпкъ литературэм хэлъхьэныгъэфIхуэзыщI творческэ лэжьакIуэ емышыжщ Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

ТхакIуэ лэжьыгъэм мыхьэнэуэ иIэр, тхакIуэ къалэным и инагъыр фIыуэ къызыгурыIуэ Къэрмокъуэм къихутэр езыр зыхалъхуа иджырей зэманырщ, зи уэрыпIэм хэт нобэрей гъащIэрщ, зэманри гъащIэри дахэнуми, бжьыфIэнуми, гугъусыгъунуми зи IуэхущIафэхэм елъыта цIыхурщ, а цIыхум и псэрщ.

Сыт хуэдэ темэ къищтэми, сыт хуэдэ жанр Iэпэгъу ищIми, Мухьэмэд пэжыр и гъуазэу зэрытхэным иужь итщ, и дэтхэнэ зы произведенэмкIэ нэхъыбэ къызэрызэщIиубыдэным, гупсысэ куу къызэриIуэтэным пылъщ. Художественнэ Iэмал щIэщыгъуэхэр къигъасэбэпурэ, абы Iэзэу къегъэлъэгъуэф и лъэхъэнэгъу цIыху зэмыщхьхэм я псэукIэр, я дуней тетыкIэр, я хьэл-щэнхэр, я зэхущытыкIэхэм Iейуи фIыуи хэлъыр. Езыр зыщыгъуазэ, и нэкIэ илъэгъуа, игукIэ зыхищIа, и псэкIэ игъэва Iуэхугъуэхэрщ Къэрмокъуэм и тхыгъэхэм лъабжьэ яхуищIыр, зи духовнэ гъащIэр дигъэлъагъу лIыхъужьхэри и нэIуасэ, набдзэгубдзаплъэу зыкIэлъыплъа, зыхуэныкъуэхэмрэ зыхущIэкъухэмрэ ищIэ цIыхухэрщ. ГъэпсыкIэ екIуи, къэIуэтэкIэ дахи къызыхуигъуэт и произведенэ нэхъ цIыкIухэри нэхъ пIащэхэри Мухьэмэд къытрегъэпщIыкI нэхугъэмрэ кIыфIыгъэмрэ, захуагъэмрэ къуаншагъэмрэ зэпэщIэувауэ щызэпэщIэт гъащIэм бжыгъэншэу къигъэщI конфликтхэм. А конфликтхэр зэпкърихкIэрэ, нобэ махуэм къигъэув упщIэхэм жэуап яритыну ар хущIокъу, къарууэ иIэмкIэ зи къэкIуэнум щIэбэнын хуей цIыхум и псэр къабзагъэм хуегъэуш.

Мухьэмэд и къалэмым къыщIэкIащ лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху гъуэзэджэхэм, культурам, литературэм, щIэныгъэм я IуэхукIэ пщIэрэ щытхъурэ зыхуэфащэхэм ятеухуа очеркхэр.

Зи гъащIэм, зи лэжьыгъэм, зи творчествам фIы дыдэу щыгъуазэ тхакIуэхэм, еджагъэшхуэхэм, дохутырхэм, художникхэм, композиторхэм, артистхэм, зи IуэхущIафэкIэ гъащIэр зыгъэдахэ IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэм ятеухуауэ Къэрмокъуэм итхахэр нобэрей зэманым и пшыналъэ бзафIэу гъэпсащ.

Къэрмокъуэр зытепсэлъыхь цIыхухэм я гъащIэмрэ я творчествэмрэ зэи зэпэIэщIэ имыщIу, ар хьэлэмэту зэрызэхэухуэнар, абыхэм къакIуа гъащIэ гъуэгуанар я творчествам и хэкIыпIэу, и тегъэщIапIэу зэрыщытыр IэкIуэлъакIуэу къегъэлъагъуэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 374

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: