Псалъэжь: Уи насып зыхэлъыр, хым хэлъми, бгъуэ¬тынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

Къэплъыхъуэр

Къаныкъуэ Заринэ

(1969)

Къаныкъуэ ЗаринэКъаныкъуэ Заринэ СэIэдулэ и пхъур КъБАССР-м и Бахъсэн жылагъуэбэм хыхьэ Къызбрун III-нэ къуажэм, иджы Бахъсэн къалэ административнэ округым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм, майм и 13-м 1969 гъэм къыщалъхуащ. Ар – усакIуэщ, журналистщ. 1986 гъэм къуажэ школыр къиухащ. А гъэ дыдэм КъБКъУ-м и филологическэ факультетым и урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ отделенэм щIэтIысхьащ икIи ехъулIэныгъэ иIэу ар 1991 гъэм къиухащ. А гъэ дыдэми «Адыгэ псалъэ» газетым лэжьэн щыщIидзащ. ИужькIэ Заринэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и редакцэм щылэжьащ, абы къыдэкIуэуи «Советская молодежь» газетым и «Псынэ» напэкIуэцIри игъэхьэзыращ.

1999 гъэм Заринэ журналист, тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я Урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуащ, абыхэм папщIэ Мэзкуу къыщызэрагъэпэща семинарыми хэтащ. Абы игъэхьэзыра журналист проект «За мир и согласие» жыхуиIэм Сорос и фондым и грант къыхуагъэфэщауэ щытащ. 2002 гъэм Къаныкъуэ Заринэ и зэфIэкIыр къыщигъэлъэгъуащ Урысейпсом щекIуэкIа драматург ныбжьыщIэхэм я зэпеуэм. Ар Урысейпсо зэпеуэ «Премьера-2002» жыхуиIэм и Лауреат хъуащ. 2004 гъэм Заринэ къыхуагъэфэщащ Урысей Федерацэм культурэмкIэ и министерствэм и стипендиер. Журналист, тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я Урысейпсо зэпеуэхэм хэтащ икIи щытекIуащ, абыхэм папщIэ Мэзкуу къыщызэрагъэпэща семинархэм хэтащ.

2006 гъэ лъандэрэ «Горянкэ» газетым и редактор нэхъыщхьэщ. Заринэ сабийхэми, балигъхэми яхуотхэ, пьесэхэри етх. Къаныкъуэ Заринэ КъБКъУ-м и 3-нэ, е 4-нэ курсхэм щеджэу и усэхэр япэу «Iуащхьэмахуэ» журналым къытехуащ. Иджы «Нур» журналми, «Адыгэ псалъэ», «Советская молодежь» газетхэм, «Шыхулъагъуэ» литературнэ напэкIуэцIхэми щIэх-щIэхыурэ къытохуэ и сабий, лирическэ усэхэр.

Заринэ дызыхэт зэманыр фIыуэ зэхещIэ. Абы и сатыр узэщIахэм хъарзынэу къаIуатэ нобэрей махуейм къытхуихь гуфIэгъуэри, гуныкъуэгъуэри зыхуэдэр. Зэзэмызи нэщхъреилэщ Заринэ и усэхэр. Аращ абы и лирическэ лIыхъужьым нэхъ къэзыгъэнаIуэ щэну бгъэдэлъыр.

Къаныкъуэ Заринэ Урысей Федерацэм и тхакIуэхэм я Союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 81

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: