Псалъэжь: И дзыгъуэ лъынэ къокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Къандур Мухьэдин

(1938)

Къандур МухьэдинТхакIуэ, режиссер, щIэныгъэлI Къандур Мухьэдин Иззэт и къуэр Иордан къэралым и щыхьэр Амман мартым и 6-м 1938 гъэм къыщалъхуащ.

Мухьэдин илъэс пщыкIублым иту и адэ-анэм хуит ящIащ Америкэм (США-м) щеджэну. Индианэ штатым абы къыщиухащ колледжри университетри.

Къандур Мухьэдин и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Калифорние штатым щыIэ Клермонт университетым и аспирантурэм. Абы куууэ щедж экономикэмрэ тхыдэмрэ. И доктор диссертацэри треухуэ «Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкIа шэрихьэт зауэр къызэрыхъеикIа щхьэусыгъуэмрэ абы и философиемрэ» Iуэхугъуэхэм.

1960гъэм Мухьэдин Нью-Йорк дотIысхьэ, кинофильм кIэщIхэу 22-рэ абы щыIэ киностудием щытрех, дихьэхауэ йолэжь «ЩIыпIэ зэхэкъута» романым. 1962 гъэм а тхыгъэшхуэхэр инджылыбзэкIэ дунейм къытрегъэхьэ. Тхылъыр псынщIэу зэрызэбграхар щыхьэт тохъуэ Къандурыр зэрыIэзэм. Езыри тогушхуэ коммерциер къигъанэу тхэным зритыну.

Дуней псом щыцIэрыIуэ Голливудым, Мухьэдин и япэрей фильм кIэщIхэмкIэ къацIыхурти, «хьэуэ» къыхамыгъэкIыу абы ирагъэблэгъащ. Америкэм и режиссер нэхъыфI дыдэу къалъытахэм ящыщ Хьюстон Джонрэ Манн Далбертрэ я ассистенту Къандурыр зыбжанэрэ лэжьащ.

1973гъэм «Эдгар По и пщIыхьхэр» Канны щекIуэкIа кинофестивалым щагъэлъэгъуащ икIи нэхъыфIхэм халъытащ.

Апхуэдэу Мухьэдин Голливудым щытрихащ «Череки» фильмыр индеец щIалэ тхьэмыщкIэм и гъащIэр къэзыгъэлъагъуэр, «ЛIыукI цIыкIу» Кипрым Iуэхур зэтес щIэмыхъужым тепсэлъыхьыр, «Пагуэ» цыджаным теухуар, «КъэкIуэнум ухуэзыгъаплъэ гупсысэхэр» хьэрып революцэ иныр къызыщыгъэлъэгъуар, нэгъуэщIхэри.

А фильмхэм я сЦенариехэр зытхар езыращ, Къандурыр абыхэм я режиссерщ икIи я продюссерщ.

КъБР-м культурэмкIэ фондым и тхьэмадэ, телевиденэм и режиссер Iэзэ Ворокъуэ Владимир щIыгъуу (япэу Къэбэрдейм къыщыкIуам) икIи и чэнджэщ хэлъу адыгэщIым трихащ лентэ метр мин бжыгъэ куэд. Мухьэдин и адэжь хэкум (Къэбэрдейм) сериеу щы хъууэ художественнэ фильм щытрихыну и мурадщ. Бгырыс лъэпкъхэм насыпыншагъэ къахуэзыхьа УрысКавказ зауэмрэ абы кърикIуа истамбылаКIуэмрэ ятеухуащ фильмым и сценариер. Мухьэдин ар къызытрищIыкIыжа и «Кавказ» романыр Iыхьищ мэхъур: «Шэшэн сэшхуэр», «Къэбэрдейм щыщ Къазбэч», «Щэхуу зэращIылIа зэгурыIуэныгъэ». Зы унагъуэм, абы къытепщIыкIыжахэм я псэукIэмкIэ тхакIуэм ди нэгу къыщIегъэувэж лIэщIыгъуитIкIэ Кавказ лъэпкъхэм къакIуа гъуэгуанэр. Къандурым хузэфIэкIащ ди пащхьэ кърилъхьэн гузэвэгъуэрэ нэпскIэ гъэнщIа лъэпкъ тхыдэм щыщ Iыхьэшхуэ.

«Кавказ» тхылъышхуэр Москва инджылыбзэрэ урысыбзэкIэ «Лада-М» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ.

Тхылъищу зэхэт «Кавказ» романышхуэр адыгэбзэкIэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ 1997 гъэм.

Къандур Мухьэдин Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 146

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: