Псалъэжь: И цIэ выщ, ив матэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Къагъырмэс Борис

(1935-2016)

Къагъырмэс БорисКъагъырмэс Борис Хьид и къуэр Аруан районым щыщ Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм 1935 гъэм январым и 6-м къыщалъхуащ. 1953 гъэм къуажэ курыт школыр къеухри зы илъэскIэ абы пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу щолажьэ. 1954 гъэм КъБКъУ-м и филологическэ факультетым щIотIысхьэри 1959 гъэм ар ехъулIэныгъэкIэ къеух. Ар къиуха нэужь, Борис къуажэ школым урысыбзэкIэ щригъэджэну макIуэ. Абы и тхыгъэхэр 50 гъэхэм икухэм щыщIэдзауэ печатым къытохуэ. 1960-1961 гъэхэм Москва дэт Центральнэ комсомольскэ школым щоджэ. 1961-1965 гъэхэм «Советская молодежь» газетым и отделым и унафэщIу мэлажьэ. Абы иужькIэ Борис «Ленин гъуэгу» газетым и ответственнэ секретарым и заместителу мэлажьэ. 1967-1983 гъэхэм радиом и редактор нэхъыщхьэщ. 1983-1986 гъэхэм «Ленин гъуэгу» газетым и редакцэм щолажьэ. 1986 гъэм къыщыщIэдзауэ Борис «Iуащхьэмахуэ» журналым прозэмкIэ и отделым и унафэщIщ. 1963 гъэ лъандэрэ Къагъырмэсыр Журналистхэм я союзым, 1972 гъэм къыщыщIэдзауэ ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.

Къагъырмэс Борис Къэбэрдей-Балъкъэр комсомолым и саугъэтым и лауреатщ. Абы наград» иIэщ: «За освоение целинных земель», «Ветеран труда» медалыр, КъБАССР-м и Верховнэ Советым и Президиумым и ЩIыхь тхылъ. Къагъырмэс Борис илъэс куэдхъуауэ матхэ, поэзием езым и лъагъуи щыпхишыжащ, ерыщу, къэувыIэ имыщIэу, и зэфIэкIым шэч къытримыхьэжу а и лъагъуэм ирокIуэ. Тхылъ мащIэ къыдигъэкIакъым Къагъырмэсым. Ди зэманым и нагъыщэ нэхъыщхьэхэм, нобэ къыддэпсэу цIыхухэм я гурыгъу-гурыщIэхэм я лъыхъуакIуэ усакIуэм зыкъом нэрылъагъу щыхъуащ, ахэр IупщIу къэзыIуатэ сатыр мымащIи ди пащхьэ кърилъхьащ.

Тхэн зэрыщIидзэрэ Къагъырмэсыр зыIэпешэ гражданскэ лирикэм. Абы и лирическэ лIыхъужьыр псэмыгъэпсэхущ, ди лIэщIыгъуэм къыдекIуэкI Iуэхугъуэ псори жану зыхэзыщIэ цIыхущ.

Къагъырмэс Борис зэрыусакIуэ нэгъэсар и творчествэ псомкIи белджылы ищIащ, зэманым и жьы къабзэ зыщIихуа, лъэхъэнэм и дамыгъэ зытелъ, езы усакIуэм и гурыщIэ къабзэкIэ, и гупсысэ узыншэкIэ узэщIа усыгъэхэр ди лъэпкъ литературэм и зы налъэу хыхьащ.

Борис итха литературно-критическэ тхыгъэхэм къыхощ ар ди литературэм и зыужьыкIэм щЪэгупсысу, абы егъэщIылIа зи чэзу Iуэхушхуэхэр IэкIуэлъакIуэу зэпкърихыу. Абыхэм къагъэнахуэ тхакIуэм и Iэзагъым, и щIэныгъэм я къэухьыр зэманым хуэгъэпсауэ, лъэпкъыбэ литературэм фIыуэ щыгъуазэу, абы дере тэмэмхэр къыхихыфу зэрыщытыр.

Борис литературэм и адрей жанрхэми хуэIэкIуэлъакIуэщ. Абы етх зы сатыр, сатыритI фIэкI мыхъу жыIэгъуэхэр, рассказ, басня кIэщIхэр, пародиехэр. А псори ди поэзием, къэбэрдей литературэм къыхэзыгъэщыр Къагъырмэсырщ. Къагъырмэс Борис 2016 гъэм январым мазэм дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 443

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: