Псалъэжь: ЩхьэтепIэншэ къабзэ хъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Хъупсырокъуэ Хъызыр

(1930)

Хъупсырокъуэ ХъызырХъупсырокъуэ Хъызыр Хьэжбэчыр и къуэр 1930 гъэм Къэрэшей-Шэрджэс Республикам хы-хьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Абы къиухащ Ставрополь дэт пединститутыр. ИужькIэ щеджащ А. М. Горькэм и цIэр зезыхьэ литература институтым и аспирантурэм, докторантурэм.
Хъупсырокъуэ Хъ.Хь. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ. Ар филологие щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ. Аращ япэу адыгэ лъэпкъ псоми я литературэхэр зэгъусэу джын, къэхутэн хуейуэ Iуэху къэзыIэтар, адыгэ псоми я тхыдэр, щэнхабзэр, бзэр, хабзэр, IуэрыIуатэр къыщежьари щызэфIэувари зы лъахэу зэрыщытыр и тегъэщIапIэу.
Хъупсырокъуэр къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм къадэкIуэу йолэжь художественнэ тхыгъэхэми. Абы и япэрей тхыгъэщ «Къурш жэщхэр» (1966) повестыр, «ГъукIэ» (1980) романыр.
Литературэр фIыуэ зылъагъухэм, критикхэм гулъытэ щхьэхуэ хуащIащ тхакIуэм и тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ» (1984) тхылъым. Абы ихуахэм ящыщщ «Имыхабзэу щыуат» рассказыр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: