Псалъэжь: Ун ин жиIэнщ, уи цIыкIу иIуэтэжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

ХьэцIыкIу Хьэсэн

(1937-2000)

ХьэцIыкIу ХьэсэнХьэцIыкIу Хьэсэн Мухьэмэд и къуэр 1937 гъэм майм и 10-м Аруан районым хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1994гъэм къуажэ школым щIэтIысхьэри епщIанэ классыр къиухыху щеджащ. Школым щыщIэса илъэсхэм Хьэсэн литературэмрэ сурэт щIынымрэ нэхъ дахьэхыу щытащ. 1956-1959 гъэхэм Совет Армэм къулыкъу щищIащ, къэрал гъунапкъэхэр зыхъумэм яхэту. Службэ нэужьым Налшык къалэ зы илъэскIэ связым щыхуоджэри лэжьэн щIедзэ. Лэжьыгъэм къыщыдэхуэ зэманхэм скульптурнэ мастерскойхэм кIуэуэ, тхакIуэ, усакIуэхэр зэригъэцIыхуурэ йокIуэкI. ИужькIэ музыкальнэ театр къызэIуахам и директор сурэтыщI Темыркъан Володя и унафэкIэ а театрым старшэ бутафору щылэжьэну ирагъэблагъэ. Зэрылажьэм хуэдэурэ самодеятельнэ сурэтыщI еплъыныгъэхэм и лэжьыгъэ щигъэлъагъуу хуожьэ. Хьэсэн и зэфIэкIыр къэзылъыта Дом творчествэм ар мазэкIэ Москва ягъакIуэр, абы сурэтыщIIэзэхэр къыкIэлъыплъурэ и IэщIагъэм хегъахъуэ. ИЗО студие къызэIуихыну хуитыныгъэ зэриIэ тхылъыр иIыгъыу къегъэзэж.

Хьэсэн къэралым щекIуэкIа еплъыныгъэ-конкурс зэмылIэжьыгъуэхэм я лауреатщ, дипломантщ. Абы и лэжьыгъэм щыщ куэд иджыпсту Налшык, Суздаль къалэхэм я музей фондхэм щахъумэ.

ХьэцIыкIу Хьэсэн усэ тхыным, езым зэрищIэжымкIэ, еханэ классым щIэсу дихьэхащ. Ауэ утыку къыщихьар гувауэщ. Усэ тхыным нэмыщIкIи Хьэсэн IэщIагъэ зыкъом иIэщ: связист, слесарь-электрик, пхъащIэ, жестянщик, штукатур, каменщик, стекольщик, бутафор, скульптор, резчик по дереву.

ХьэцIыкIу Хьэсэн нэхъыбэу зыхуэтхэр сабийхэрщ. Абы и усэхэр радиом, телевидением къат, «Нур», «Iуащхьэмахуэ» журналхэм, «Адыгэ псалъэ» газетым щIэхщIэхыурэ къытохуэ.

Адыгэ сабий литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къалъытэри ХьэцIыкIу Хьэсэн 1997 гъэм Россие Федерацэм ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьащ.

ХьэцIыкIу Хьэсэн 2000 гъэм маим и 12 дунейм ехыжащ. УсакIуэр щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 109

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: